Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 107

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø mét tr¨m linh bÈy
Cøu chñ nh©n b¹i lé hµnh tung
Cu Ma TrÝ thÊy H Tróc tróng Ho¶ diªm ®ao ®· kh«ng viÖc g× mµ luång lùc ®¹o hÊt
ngîc l¹i cßn lµm cho cêm tay m×nh ®au ª Èm th× kinh h·i, bông b¶o d¹:
- G· tiÓu hoµ thîng nµy dï cã luyÖn ®îc c«ng phu "Kim chung thiÕt bè sam" còng
kh«ng thÓ chÞu næi ®îc ®ßn cña m×nh mµ t¹i sao h¾n kh«ng viÖc g×? Ch¾c lµ trong lÇn ¸o
t¨ng bµo h¾n cßn mÆc mét thø hé th©n b¶o gi¸p g× ®©y.
L·o nghÜ vËy, liÒn ®æi thÕ chiÕn ®¸nh tíi tÊp vµo H Tróc. L·o dïng nh÷ng chiªu thøc
thùc lîi h¹i nh "§¹i trÝ v« ®Þnh chØ", "Khö phiªn n·o chØ tÞch diÖt tr¶o", "TriÒu hoa tr¶o",
liªn tiÕp s¸u b¶y thø thÇn c«ng ThiÕu L©m, nh»m ®¸nh vµo m¾t, mòi, cæ häng H Tróc.
Cu Ma TrÝ ®¸nh rÊt r¸t khiÕn cho H Tróc ch©n tay luèng cuèng ph¶i lïi l¹i liÒn.
Nhng H Tróc phãng chiªu "H¾c hæ th©u t©m" trong phÐp La H¸n quyÒn ra chèng ®ì
còng lµm cho Cu Ma TrÝ ph¶i lïi l¹i nöa bíc. V× thÕ mµ nh÷ng chiªu thøc biÕn ¶o thÇn
diÖu cña l·o kh«ng sao ch¹m ®îc ®Õn ngoµi da ®èi ph¬ng.
ChØ trong kho¶nh kh¾c Cu Ma TrÝ ®· trao ®æi ®Õn mêi s¸u mêi b¶y chiªu kh¸c
nhau mµ toµn nh÷ng m«n vâ häc ThiÕu L©m.
QuÇn t¨ng theo dâi cuéc chiÕn ®Êu gi÷a hai ngêi ®Òu hoa m¾t lªn vµ ai còng nghÜ
thÇm:
- L·o nµy tù xng kiªm th«ng c¶ b¶y m¬i hai tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m, qu¶ lµ kh«ng
nãi ngoa.
Cßn H Tróc ®èi chäi víi l·o chØ cã mét m«n La H¸n quyÒn, nhÊt lµ khi bÞ ®èi
ph¬ng ra ®ßn chíp nho¸ng nhµ s cµng rèi trÝ, kh«ng lóc b×nh tÜnh mµ biÕn chiªu ®îc. Y
gië ®i gië l¹i chØ cã mçi chiªu "H¾c hæ th©u t©m"! QuyÒn ph¸p y l¹i vông vÒ, dï lµ tay vâ
s tÇm thêng còng nh×n ra kh«ng nÝn cêi ®îc.
Mét bªn rÊt linh x¶o, mét bªn l¹i qu¸ vông vÒ thËt lµ hai c¸i th¸i cùc. ThÕ mµ tay
tuyÖt x¶o còng kh«ng th¾ng næi tay vông vÒ.
Luång k×nh lùc trong chiªu "H¾c hæ th©u t©m" cña H Tróc mçi lóc mét gia t¨ng. Hai
ngêi mçi lóc mét xa nhau thªm. Bªn tay Cu Ma TrÝ ®· c¸ch xa tríc mÆt H Tróc ®Õn
h¬n mét thíc.
B©y giê Cu Ma TrÝ ®· ph¸t gi¸c thÕ quyÒn cña H Tróc ngoµi néi lùc th©m hËu ra, cã
Èn hiÖn c«ng phu "TiÓu v« tíng c«ng". L·o cßn biÕt thªm c«ng phu "TiÓu v« tíng c«ng"
cña ®èi ph¬ng th©m hËu h¬n m×nh. Cã ®iÒu y xö dông cha ®îc tinh x¶o nªn kh«ng biÕt
ph¸t huy uy lùc ®Õn tét ®é. L·o nghÜ r»ng nÕu cø tranh ®Êu thÕ nµy m·i th× khã lßng thñ
th¾ng ®îc.
Gi÷a lóc Êy, Cu Ma TrÝ l¹i thÊy H Tróc l¹i sö chiªu "H¾c hæ th©u t©m" ®¸nh tíi.
§ét nhiªn l·o h¹ thÊp tay xuèng ra chiªu cÇm n· vµ n¾m ®îc tay H Tróc. §ã chÝnh lµ
mét chiªu trong phÐp CÇm long thñ. Tay tr¸i l·o n¾m ®îc ngãn tay ót cña H Tróc cßn
tay ph¶i n¾m ®îc ngãn tay c¸i cña y. L·o liÒn vËn toµn lùc vÆn m¹nh mét c¸i.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 107 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 107 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 107 9 10 963