Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 113

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdungTyped by KII & LAW http://hello.to/kimdung
1
HOÀI THÖÙ 113HOÀI THÖÙ 113
CHUØA THIEÁU LAÂM TIEÂU PHONG BÒ VAÂYCHUØA THIEÁU LAÂM TIEÂU PHONG BÒ VAÂY
Tieâu Phong ôû nöôùc Lieâu laâu ngaøy ñaõ tieâm nhieãm taäp tuïc ngöôøi Khaát Ñan raát
nhieàu tính tính laïi khoaùng ñaït khoâng caâu neä tieåu tieát, heã trong loøng töùc giaän laø ra
tay ñaùnh lieàn. Coù ñieàu phaùt chöôûng naøy chæ hôøi hôït beân ngoaøi. Theá maø A Töû cuõng
ñau ñôùn theùt leân, be be noùi:
-Tyû phu teä quaù! Sao laïi ñaùnh ngöôøi ta?
Tieâu Phong noùi:
-Ta caàn cho con tieåu nha ñaàu moät baøi hoïc.
Ñoät nhieân A Töû quay maët laïi, maét naøng khoâng coøn trong nöõa, con ngöôi bò hoûng
roài. Tieâu Phong baát giaùc thaát kinh la leân:
-Ngöôi... Maét ngöôi laøm sao rôøi...?
Luùc Tieâu Phong leân nuùi, quaàn huøng nhoán nhaùo caû leân. Ai cuõng nhôù laïi ngaøy ôû Tuï
Hieàn Trang, moät mình oâng ñaùnh cheát maáy chuïc tay cao thuû, oai danh chaán ñoäng voõ
laâm. Quaàn huøng Trung Nguyeân heã nghó tôùi vuï naøy laø nghieán raêng caêm haän, nhöng
vöøa nghe thaáy tin oâng laø ñaõ khieáp ñaûm kinh hoàn.
Luùc naøy Tieâu Phong xuaát hieän ñoät ngoät taïi nuùi Thieáu Thaát, quaàn huøng chaéc raèng
khoù loøng thoaùt khoûi moät cuoäc aùc chieán. Nhöõng ngöôøi hieän dieän ôû Tuï Hieàn Trang
ngaøy tröôùc nhôù laïi caûnh thaûm khoác maùu thòt bay, thaây cheát laên loän trong nhaø ñaïi
saûnh thì laïi sôï run leân. Ñeán khi Tieâu Phong vöøa ra chieâu "Khaùng long höõu boái" ñaõ
laøm cho moät tay kheùt tieáng giang hoà laø Tinh Tuù laõo quaùi phaûi caém ñaàu chaïy troán thì
ai naáy caøng theâm phaàn khieáp sôï. Quaàn huøng ôû treân nuùi ngô ngaùc nhìn nhau khoâng
daùm noùi gì. Chæ coù maáy chuïc teân moân ñoà phaùi Tinh Tuù laø coøn noùi khoaùc:
-Gaõ hoï Kieàu kia! Mi ñaõ truùng phaûi moân tieân phaät cuûa Tinh Tuù laõo tieân thì chæ
trong möôøi ngaøy laø nhuõn ra maø cheát.
-Tinh Tuù laõo nhaân ñaõ ra tay maø mi khoâng bieát aên naên hoái toäi, naên næ laõo tieân tha
maïng thì roài cheát khoâng coù ñaát choân.
Tuy chuùng noùi cöùng nhöng laïc haún gioïng ra chieàu mieãn cöôõng, chöù khoâng heânh
hoang haêng haùi nhö tröôùc.
Du Thaûn Chi vöøa thaáy Tieâu Phong ñaõ coù yù run sôï. Nhöng gaõ chöùng kieán oâng
ñaùnh maéng A Töû thì khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa lieàn nhaûy xoå laïi noùi:
-Ngöôi haõy buoâng tha A Töû coâ nöông ra!
Tieâu Phong boû A Töû xuoáng ñaát hoûi:
-Caùc haï laø ai?
Lục mạch thần kiếm - Hồi 113 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 113 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 113 9 10 562