Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 116

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM MÖÔØI SAÙU
HAÉC, BAÏCH NHÒ TAÊNG ÑEÀU XUAÁT HIEÄN
Moä Dung Phuïc quaán toùc laïi, maët xaùm nhö tro taøn. Y nghó böõa nay leân nuùi Thieáu
Thaát ñaáu kieám maø bò thaûm baïi thaät laø nhuïc nhaõ voâ cuøng! Huoáng chi laïi phaûi nhôø
moät coâ gaùi môû mieäng van xin môùi ñöôïc ñoái phöông tha maïng cho, thì töø ñaây khoâng
coøn maët muõi naøo maø ñöùng treân choán giang hoà nöõa?
Y nghó vaäy roài quaùt leân:
-Keû ñaïi tröôïng phu thaø cheát chôù khoâng caàn ngöôi phaûi nhaân nhöôïng.
Haén muùa tít caây caâu vaø caây phaùn quan buùt nhaûy xoå laïi taán coâng Ñoaøn Döï.
Ñoaøn Döï xua tay noùi:
-Chuùng ta ñaõ khoâng thuø oaùn ñaùnh nhau maõi laøm chi? Khoâng ñaáu nöõa! Khoâng ñaáu
nöõa!
Moä Dung Phuïc baûn tính cao ngaïo. Tröôùc nay y coi ngöôøi trong thieân haï baèng
nöûa con maét, maø luùc naøy tröôùc maët quaàn huøng thieân haï y bò Ñoaøn Döï ñaùnh cho tôi
bôøi khoâng coøn cô ñeå traû ñoøn ñöôïc, laïi nhaân vì lôøi naên næ cuûa Vöông Ngoïc Yeán maø
ñoái phöông nhaân nhöôïng thì caùi haän naøy y nuoát troâi laøm sao ñöôïc?
Moä Dung Phuïc vung caâu moùc vaøo maët Ñoaøn Döï coøn phaùn quan buùt thì ñaâm tôùi
tröôùc ngöïc chaøng. Y ñònh buïng:
-Mi duøng Voâ hình kieám khí gieát ta ñi coù phaûi hay hôn khoâng? Baây giôø ta lieàu
maïng vôùi mi cho caû hai cuøng cheát, coøn hôn laø soáng thöøa moät caùch nhuïc nhaõ treân theá
gian naøy.
Y nghó vaäy roài thuïc thaân nhaûy xoå laïi, gaùc haún sinh, töû, toàn, vong sang moät beân
khoâng ñeán xæa gì ñeán nöõa.
Ñoaøn Döï thaáy Moä Dung Phuïc khí theá hung maõnh. Chaøng nghó raèng:
-Neáu ta phoùng Luïc maïch thaàn kieám ra ñeå ñaâm vaøo choã xung yeâu thì e raèng y seõ
cheát maát maïng thì ñaéc toäi taøy trôøi vôùi Vöông coâ nöông.
Chaøng khoâng bieát laøm theá naøo ñaønh ñöùng thoän maët ra.
Moä Dung Phuïc ñaõ ra ñoøn naøy ñeå lieàu maïng thì dó nhieân laø mau leï vaø maõnh lieät
voâ cuøng!
Boùng ngöôøi vöøa laáp loaùng ñaõ nghe ñaùnh soät moät tieáng. Caây phaùn quan buùt trong
tay maët Moä Dung Phuïc ñaõ ñaâm vaøo ngöôøi Ñoaøn Döï.
Gaëp luùc nguy caáp, Ñoaøn Döï nghieâng ngöôøi sang meù taû. Ñaàu nhoïn caây phaùn quan
buùt tuy khoâng ñaâm truùng ngöïc nhöng ñaõ ñaâm saâu vaøo vai beân höõu chaøng suoát töø
ñaèng tröôùc ra ñaèng sau.
Ñoaøn Döï la leân moät tieáng:
-UÙi chao!
Lục mạch thần kiếm - Hồi 116 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 116 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 116 9 10 430