Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 125

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI LAÊM
ÑOAØN COÂNG TÖÛ TAÙI HOÄI CHUNG LINH
Tieâu Phong cuøng Moä Dung Phuïc ñeàu thaáy phuï thaân mình môû maét mæm cöôøi thì
noãi möøng bieát laáy chi caân.
Boãng Tieâu Vieãn Sôn cuøng Moä Dung Baùc hai ngöôøi khoaùc tay nhau ñeán quyø
tröôùc maët nhaø sö giaø.
Nhaø sö giaø hoûi:
-Hai vò soáng roài laïi cheát, cheát roài laïi soáng, chaïy quanh moät voøng. Trong loøng coù
ñieàu gì aân haän nöõa khoâng? Sau caùi cheát vöøa qua caùc vò coøn nghó ñeán chuyeän truøng
höng Ñaïi Yeân hay baùo phuïc theâ cöøu nöõa khoâng?
Tieâu Vieãn Sôn ñaùp:
-Ñeä töû giaû laøm hoaø thöôïng ñeán chuøa Thieáu Laâm trong ba möôi naêm nhöng trong
taâm chöa coù chuùt naøo giaùc ngoä ñaùng goïi laø ñeä töû nhaø Phaät. Vaäy ñeä töû khaån caàu sö
phuï thu naïp cho.
Nhaø sö giaø hoûi:
-Theá coøn moái thuø gieát vôï, laõo cö só khoâng muoán baùo phuïc nöõa ö?
Tieâu Vieãn Sôn ñaùp:
-Ñeä töû bình sinh gieát ngöôøi coù ñeán haøng traêm. Giaû tyû boïn thaân thuoäc nhöõng ngöôøi
bò haï saùt cuõng ñeán ñoøi maïng thì duø ñeä töû coù cheát ñeán caû traêm laàn cuõng chöa ñuû traû
nôï.
Nhaø sö giaø laïi quay sang Moä Dung Baùc:
-Coøn Moä Dung laõo cö só nghó sao?
Moä Dung Baùc ñaùp:
-Keû thöù daân laø caùt buïi,baäc ñeá vöông cuõng laø caùt buïi, nöôùc Ñaïi Yeân khoâi phuïc
cuõng thaønh "khoâng" maø chaúng khoâi phuïc ñöôïc cuõng laø "khoâng".
Nhaø sö giaø cöôøi ha haû noùi:
-Theá laø laõo cö só giaùc ngoä roài ñoù. Thieän tai! Thieän tai!
Moä Dung Baùc noùi:
-Laõo phu cuõng thænh caàu sö phuï thu laøm ñeä töû khai thoâng nhöõng ñieåm ngu muoäi.
Nhaø sö giaø ñaùp:
-Hai vò thí chuû ñaõ muoán xuaát gia laøm sö thì yeâu caàu moät vò ñaïi sö trong chuøa
Thieáu Laâm xuoáng toùc ñoä cho. Laõo taêng coù maáy caâu keä ñoïc ra cho caùc vò nghe
töôûng cuõng khoâng heà gì.
Ñoaïn nhaø sö ngoài xeáp baèng thuyeát phaùp.
Tieâu Phong cuøng Moä Dung Phuïc cuõng quyø xuoáng. Tieáp theo laø Huyeàn Sinh,
Huyeàn Ñoä, Thaàn Quang, Ñaïo Thanh, Ba La Tinh cuøng ñeán nghe thuyeát phaùp. Khi
Lục mạch thần kiếm - Hồi 125 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 125 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 125 9 10 859