Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 127

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI BAÛY
NHÌN CAÛNH CUÕ ÑAU LOØNG HAØO KIEÄT
Ban ñaàu Tieâu Phong thaáy A Töû laøm ñieàu caøn rôõ, sai ngöôøi moùc maét Chung Linh
thì trong loøng töùc giaän voâ cuøng, nhöng oâng thaáy caëp maét naøng voâ thaàn, laïi nhôù ngay
tôùi lôøi daën cuûa A Chaâu luùc laâm töû maø khoâng bao giôø oâng queân ñöôïc. Thaûm kòch dó
vaõng laïi hieän ra tröôùc maét.
Hoâm aáy trôøi ñang möa to gioù lôùn, A Chaâu bò oâng ñaùnh laàm moät ñoøn trí maïng beân
caàu ñaù xanh. Naøng noùi: Tieåu muoäi chæ coù moät ñöùa em cuøng cha khaùc meï sinh ra töø
thuôû nhoû, hai chò em khoâng ñöôïc ôû vôùi nhau, khaån caàu Kieàu ca ca chieáu coá cho y.
Tieåu muoäi vaãn lo laéng laø y ñi theo moät ñöôøng loái khaùc. Roài oâng baûo naøng: Ñöøng
noùi moät ñieàu, ngay traêm ngaøn ñieàu, tieåu huynh cuõng öng chòu. Theá maø A Töû suoát
ñôøi chaïy theo con ñöôøng khaùc laïi hoûng ñeán caû hai maét.
OÂng laåm baåm:
-Baát luaän y laøm neân toäi vaï gì maø mình khoâng baûo veä cho y ñöôïc chu ñaùo cuõng laø
traùi vôùi lôøi höùa tröôùc.
Tieâu Phong nghó tôùi ñaây, trong loøng chua xoùt, neùt maët oân hoaø trôû laïi.
A Töû tuy khoâng nhìn thaáy maët Tieâu Phong, nhöng naøng ôû vôùi oâng laâu ngaøy neân
ñaõ hieåu raát roõ tính tình oâng, chæ caàn nhaéc ñeán A Chaâu thì duø vieäc khoù ñeán ñaâu, oâng
cuõng thuaän theo.
Naøng caêm haän Chung Linh maéng mình laø ñöùa ñui muø, naøng ruûa thaàm:
-Ta phaûi cho mi neám caùi muøi vò laøm keû ñui muø môùi ñöôïc.
Naøng lieàn maët buoàn röôøi röôïi thôû daøi, nhìn Tieâu Phong noùi:
-Tyû phu ôi! Maét tieåu muoäi ñui muø roài, chaúng nhìn thaáy chi heát. Thaø laø cheát ñi
coøn hôn.
Tieâu Phong an uûi naøng:
-Ngöôi haõy theo gia gia quay veà nöôùc Ñaïi Lyù. ôû nôi vöông phuû cöïc kyø phoàn hoa
phuù quyù traêm, ngaøn keû haàu ngöôøi haï thì duø ñui maét töôûng cuõng khoâng ñeán noãi khoù
chòu cho laém.
A Töû noùi:
-Maãu thaân tieåu muoäi khoâng phaûi laø moät vò vöông phi chaân chính. Tieåu muoäi veà
Ñaïi lyù, caøng xaûy ra bo nhieâu söï baát ngôø phieàn phöùc. Huoáng chi mình laïi ñui muø thì
khoù loøng ñeà phoøng ñöôïc keû khaùc aâm möu aùm haïi.
Tieâu Phong thaáy lôøi naøng noùi cuõng coù lyù, lieàn baûo:
-Vaäy ngöôi theo ta veà Nam Kinh, ta phaùi ngöôøi phuïc thò ngöôi, thì chaúng coøn lo
gì nöõa, hôn laø daán thaân vaøo nhöõng cuoäc phong ba treân choán giang hoà.
A Töû noùi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 127 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 127 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 127 9 10 680