Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 128

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM HAI MÖÔI TAÙM
DÔØI PHAÄT ÑÒA ÑAU LOØNG HÖ TRUÙC
Luùc naøy trôøi ñaõ toái mòt. Cuùc kieám thaép ngoïn ñeøn daàu leân aùnh ñeøn löûa vaøng kheø
in boùng Tieâu Phong lôùn nhö oâng Hoä phaùp vaøo böùc töôøng ñaát. Tay oâng boùp kheõ moät
caùi, con coïp nhoû baèng caây naùt ra nhö caùm. OÂng töø töø môû baøn tay ra, maët loä veû
thöông tieác. Maét oâng dòu hieàn noùi:
-Nghóa phuï nghóa maãu cho ta con coïp naøy khi ta môùi leân naêm. Khi ñoù, ta keâu
nghóa phuï baèng gia gia... beân ngoïn ñeøn daàu naøy, gia gia ngoài ñeõo con coïp. Maù maù
ngoài trong chieác xe naøy. Ta ngoài döôùi chaân gia gia, nhìn thaáy con coïp ñaõ coù tai coù
muõi, ta thích quaù...
Boïn Ñoaøn Döï vaø Hö Truùc ñeàu bieát Tieâu Phong gaëp côn baát haïnh roài ñöôïc vôï
choàng Kieàu Tam Hoeø nuoâi naáng cho oâng khoân lôùn. Nhöng cha ruoät oâng laø Tieâu
Vieãn Sôn laïi gieát cheát vôï choàng Kieàu Tam Hoeø. Luùc naøy, oâng nhôù tôùi nguoàn aân aùi
cuûa cha meï nuoâi ñoái vôùi oâng maø oâng khoân xieát ngaäm nguøi thöông caûm!
Nguyeân luùc vò Thaàn taêng voâ danh kia ñang thuyeát phaùp cho moïi ngöôøi nghe thì
Cöu Ma Trí ñoät nhieân haï ñoäc thuû ñaû thöông Ñoaøn Döï.
Voâ danh laõo taêng lieàn phaát tay aùo baøo ñaåy Cöu Ma Trí ra xa maáy tröôïng. Cöu
Ma Trí khoâng daùm chaàn chôø nöõa, baêng mình chaïy xuoáng nuùi doâng tuoát.
Tieâu Phong thaáy Ñoaøn Döï bò troïng thöông, voäi vaøng laïi cöùu caáp. Huyeàn Sinh ñaïi
sö chuøa Thieáu Laâm ñaõ ñöa linh döôïc trò thöông, nhöng Ñoaøn Döï bò chieâu "Hoaû
dieäm ñao" cuûa Cöu Ma Trí cöïc kyø lôïi haïi. Giaû tyû, noäi löïc chaøng khoâng ñöôïc thaâm
haäu, aùnh kình töï nhieân phaùt sinh ñeà khaùng thì theá naøo ñao naøy ñaõ laøm chaøng cheát
uoång maïng ngay ñöông tröôøng.
Luùc aáy, Tieâu Phong laïi trò thöông caàm maùu, vaän khí ñeå tieáp tuïc cho chaøng thì
beân naøy Tieâu Vieãn Sôn cuøng Moä Dung Baùc ñaõ suïp laïy Thaàn taêng xin laøm ñoà ñeä vaø
chính thöùc quy y cöûa Phaät.
Tieâu Phong thaáy giöõa nôi hoang daõ, luoàng gioù nuùi thoåi leân maõnh
^^^ Thieáu 1/2 trang^^^
-Phuï thaân mình ñaõ cao nieân, baây giôø khoâng ñöôïc töông kieán thì ngaøy sau e raèng
cuõng khoù loøng gaëp kyø truøng hoäi.
OÂng laïi nghó ñeán mình ñang laøm Nam Vieän ñaïi vöông nöôùc Ñaïi Lieâu, nhaän troïng
traán giöõ bieân cöông. OÂng ñònh buïng: Neáu nhaø Ñaïi Toáng daãn quaân xaâm laán Ñaïi
Lieâu thì mình ñieàu binh khieån töôùng, ngaên caûn Nam quaân khoâng cho Baéc tieán. Coøn
hoaøng thöôïng Ñaïi Lieâu coù phaùt binh ñaùnh Toáng, mình cuõng cöïc löïc can ngaên.
Tieâu Phong coøn ñang ngaãm nghó, boãng nghe coù tieáng chaân ngöôøi vang leân. Baûy
taùm vò laõo taêng töø trong chuøa ñi ra. Chính laø boïn Thaàn Quang thöôïng nhaân, Trieát
Lục mạch thần kiếm - Hồi 128 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 128 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 128 9 10 971