Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 13

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
156
Håi thø mêi ba
Duyªn kia ai ®îi mµ chê
¬ng Ngäc YÕn tuy thÊy §oµn Dù cßn chèng ®ì ®îc, song nµng chØ
mong cã c¬ héi biÕn chuyÓn ®Ó chµng phãng kiÕm khÝ mét c¸ch ®ét
ngét, may ra thñ th¾ng ®îc gi÷a lóc nguy nan nµy ch¨ng. §oµn Dù
ngÊm ngÇm vËn néi lùc vµo n¨m ®Çu ngãn tay ph¶i ®Ó phãng ra. Song ch©n khÝ chØ
ra ®Õn c¸nh tay mµ th«i, kh«ng hiÓu t¹i sao nã ngõng l¹i kh«ng ph¸t ra ®îc.
Nªn biÕt r»ng §oµn Dù ®· cã duyªn thu hót ®îc néi lùc cña mÊy tay cao thñ
xóc tÝch vµo trong ngêi, thùc lµ mét viÖc rÊt hiÕm. Nhng chµng cha häc qua vâ
c«ng th× lµm thÕ nµo mµ vËn dông ®îc? Chµng chØ nhê phÐp "L¨ng ba vi bé" ch©n
bíc rÊt thuÇn thôc nh níc ch¶y m©y tr«i.
Dï ®ao ph¸p Lý Diªn T«ng cã nhanh ®Õn ®©u ®i n÷a, thuû chung vÉn kh«ng
chÐm tróng ®îc vµo ngêi chµng. Lý Diªn T«ng ®· ®îc m¾t thÊy §oµn Dù phãng
ngãn tay ra chØ trá mét c¸ch qu¸i dÞ vµ ®¸nh chÕt mÊy tay cao thñ T©y H¹. B©y giê
g· l¹i thÊy chµng gi¬ ngãn tay lªn, nµo trá, nµo v¹ch, tùa hå nh gië trß yªu ma quû
qu¸i.
G· cã biÕt ®©u r»ng néi lùc cña chµng cha phãng ra ®îc. G· cho lµ së dÜ
chµng cã nh÷ng cö ®éng nh vËy lµ cèt ®Ó chuÈn bÞ tríc khi dïng tµ thuËt theo mét
lèi cña mét m«n ph¸i nµo ®ã. G· l¹i nghÜ r»ng bÊt luËn tµ ph¸p nµo còng ph¶i cã
phï chó xong råi sÏ dïng tµ thuËt v« h×nh ®Ó giÕt ngêi. Trong lßng g· kh«ng khái
phËp phång lo sî.
G· l¹i nghÜ chµng chØ ®îc m«n bé ph¸p kú dÞ cßn vâ c«ng l¹i rÊt tÇm thêng,
vËy ph¶i t×m c¸ch giÕt chµng tríc khi chµng huy ®éng tµ ph¸p. Nhng khèn nçi
®ao chÐm m·i kh«ng tróng, biÕt lµm thÕ nµo? Lý Diªn T«ng lµ mét g· t©m c¬ linh
diÖu, kÕ nµy kh«ng xong, g· xoay ngay kÕ kh¸c.
§ét nhiªn g· rót tay vÒ ®¸nh mét chëng vµo guång níc, mét miÕng c¸nh gç
bËt tung lªn. G· ®a tay tr¸i ra ®ãn lÊy nh»m phãng vµo ch©n §oµn Dù. §oµn Dù ®i
nhanh nh giã, miÕng c¸nh gç nÐm tróng chµng thÕ nµo ®îc! Lý Diªn T«ng dïng
c¶ quyÒn cíc ®Êm ®¸, tung nh÷ng khÝ cô nhµ n«ng nh thóng, mñng, dÇn, sµng,
bao bay lo¹n lªn, vËt g× còng nh»m ch©n §oµn Dù phãng tíi!
Mêi mÊy x¸c chÕt n»m ngæn ngang trong nhµ ®¹i ®êng, thªm vµo ®ã nh÷ng
®å vËt g·y n¸t khiÕn §oµn Dù kh«ng cßn chç nµo ®Æt ch©n. PhÐp "L¨ng ba vi bé"
cÇn tiÕn tho¸i nhÑ nhµng, nh giã lít trªn mÆt níc th× kh«ng cã g× ®¸ng ng¹i.
Nhng lóc nµy ch©n kh«ng dÉm lªn x¸c chÕt th× víng ph¶i ®å vËt, cßn lµm c¸ch
nµo mµ tiÕn tho¸i ®îc dÔ dµng?
V
Lục mạch thần kiếm - Hồi 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 13 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 13 9 10 467