Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 137

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI BAÛY
MAÁT NOÄI LÖÏC NHAØ SÖ TÆNH NGOÄ
Quan Thöîng thö bé LÔ ®øng bn ngù to, më cuèn trôc ra lín tiÕng ®äc:
- ThuËn thin thõa v©n, Qu¶ng Thnh thÇn vâ T©y H Hoµng ®Õ xuèng s¾c chØ:
"Cc khanh nghe lêi hiÖu triÖu, tõ xa ®Õn ®©y, trÉm rÊt khen ngîi vµ ban ngù yÕn.
Kh©m thö"
Mäi ngöêi ®øng dËy t ¬n.
Hoµng ®Õ n©ng ly ®Ó ln m«i ra hiÖu råi dêi chç ngåi quay vÒ néi ®öêng.
Bän néi thÞ còng theo sau.
Ai nÊy ®Òu ngc nhin kh«ng ngê vÞ Hoµng ®Õ nµy ch¼ng nãi mét c©u mµ còng
kh«ng uèng mét ly röîu, chØ ra thi lÔ tiÕp khch råi trë vµo cung ngay.
Mäi ngöêi ®Òu tù hái:
- "Sao nhµ vua ch¼ng nh×n mét ai th× biÕt m×nh thÕ nµo ®öîc? Cch tuyÓn lùa phß
m· ch¼ng hiÓu theo phö¬ng php nµo?"
Quan Thöîng thö bé LÔ ln tiÕng:
- Xin mêi cc liÖt vÞ tuú tiÖn ¨n uèng.
Nhµ bÕp ®öa cc thøc ¨n ln.
T©y H lµ mét n¬i rÊt gi lnh, ngµy thöêng chØ lÊy thÞt bß, thÞt cõu lµm mãn ¨n
chÝnh. B÷a ngù yÕn trong hoµng cung còng rÊt nhiÒu thÞt bß, thÞt cõu.
Méc UyÓn Thanh thÊy bän Tiu Phong ®øng chÇu hÇu mét bn, trong lßng rÊt lÊy
lµm y ny, khÏ nãi:
- Tiu ®i ca! Hö Tróc nhÞ ca! Cc vÞ ngåi c¶ xuèng ®©y uèng röîu.
Tiu Phong cïng Hö Tróc mØm cöêi l¾c ®Çu.
Méc UyÓn Thanh biÕt Tiu Phong thÝch röîu liÒn nghÜ ra mét kÕ vÉy tay nãi:
- Rãt röîu ®i!
Tiu Phong v©ng lêi, rãt röîu vµo bt.
Méc UyÓn Thanh nãi:
- Ngö¬i h·y uèng thö ®i!
Tiu Phong söíng qu, ®öa bt röîu ln, miÖng uèng mét h¬i cn sch.
Méc UyÓn Thanh li h«:
- Ngö¬i uèng n÷a ®i.
Tiu Phong li uèng thm mét bt.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 137 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 137 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 137 9 10 89