Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 140

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI
TRUÙNG ÑEÀ THI HÖ TRUÙC NEÂN DUYEÂN
¶ cung n÷ nãi:
-Bao tiªn sinh thËt lµ ngöêi mau lÑ. C«ng chóa nö¬ng nö¬ng cã ba vn ®Ò thØnh
gi¸o: Mét lµ trong ®êi Bao tiªn sinh cho n¬i nµo lµ n¬i kho¸i l¹c h¬n hÕt?
-T¹i h¹ thÝch thó nht lµ khi cßn häc nghÒ n¾n ®å sø trong mét tiÖm kia. Lo chñ
suèt ngµy c¸u kØnh ®¸nh m¾ng t¹i h¹. Mét h«m t¹i h¹ ®iªn tiÕt lªn, bao nhiªu bình trµ
chÐn uèng nöíc, cho chÝ lä hoa töîng phËt, t¹i h¹ ®Ëp vì tan tµnh kh«ng cßn mét c¸i
nµo nguyªn vÑn, råi bá ®i. §ã lµ mét viÖc thÝch thó nht trong ®êi t¹i h¹. Cung n÷ c«
nö¬ng! T¹i h¹ tr¶ lêi nhö vËy cã tróng tuyÓn ch¨ng?
Cung n÷ ®¸p:
-Tróng hay kh«ng tú tö ch¼ng biÕt. C¸i ®ã ph¶i do c«ng chóa nö¬ng nö¬ng quyÕt
®ònh. By giê ®Õn vn ®Ò thø hai: Bao tiªn sinh bình sinh yªu ai nht, ngöêi ®ã tªn lµ
gì?
Bao Bt §ång kh«ng suy nghÜ gì ®¸p ngay:
-T¹i h¹ yªu nht lµ Bao Bt Tònh.
Cung n÷ hái:
-§iÒu thø ba lµ töíng m¹o ngöêi mµ Bao tiªn sinh yªu ®ã ra sao?
Bao Bt §ång ®¸p:
-Ngöêi nµy míi lªn ba tuæi. Mét m¾t nhá, mòi hÕch lªn trêi, vµnh tai v¶nh ra. Bao
mç b¶o gì y còng nht quyÕt ph¶n ®èi, b¶o y khãc thì y cöêi, b¶o y cöêi thì y l¹i
khãc. Y thöêng khãc ®Õn hai giê kh«ng nÝn. Y chÝnh lµ ®øa con g¸i cña Bao mç tªn
gäi lµ Bao Bt Tònh.
¶ cung n÷ cöêi khìt tiÕng. C¸c hµo kh¸ch thì cöêi å c¶ lªn vµ ®Òu cho Bao Bt
§ång mau måm lÑ miÖng.
¶ cung n÷ l¹i nãi:
-Xin Bao tiªn sinh hy qua mÐ bªn nghØ ng¬i vµ xin mêi vò thø hai.
§oµn Dù chØ nãng lßng ®öîc ra ngoµi thñ thØ víi Vö¬ng Ngäc YÕn, cßn chuyÖn
thy hay kh«ng thy c«ng chóa chµng ch¼ng ly chi lµm quan hÖ.
Chµng liÒn tiÕn lªn x¸ dµi nãi:
-T¹i h¹ lµ §oµn Dù ë nöíc §¹i Lý kÝnh cÈn dng lêi vn an c«ng chóa nö¬ng
nö¬ng. T¹i h¹ ë n¬i ho l¸nh tËn biªn cö¬ng miÒn Nam b÷a nay ®öîc ®Õn thöîng
quèc vµ ®öîc hËu ®i, rt c¸m ¬n thònh tình.
Cung n÷ nãi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 140 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 140 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 140 9 10 686