Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 146

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI SAÙU
MOÄT CUOÄC GIAO HÔÏP RAÁT LY KYØ
§on Diªn Kh¸nh l ngöêi vâ nghÖ cao cöêng m lín mËt. Lo kh«ng sî hi gì,
ngang nhiªn ®i vo trong nh.
Vö¬ng phu nh©n vì muèn b¾t §on ChÝnh ThuÇn m x©y dùng mét trang viÖn rÊt
lín. Qua cæng trang råi ®Õn mét c¸i s©n réng trång ton hoa tr. Döíi ¸nh tr¨ng tá,
hoa lång bãng nguyÖt tr«ng rÊt l tao nh, ngo¹n môc.
§on ChÝnh ThuÇn thÊy c¶nh hoa tr ®öîc xÕp ®Æt xinh tö¬i nhö håi cßn ë víi
Vö¬ng phu nh©n t¹i C« T« thì trong lßng chua xãt, khÏ nãi:
-TÐ ra... tÐ ra... ®©y l chç ë cña... A La...
Vö¬ng phu nh©n cöêi l¹t hái:
-Ngö¬i cßn nhËn ra ta ®öîc ö?
§on ChÝnh ThuÇn khÏ ®¸p:
-NhËn râ l¾m!
§on ngöêi lôc ®ôc tiÕn vo trong nh.
Nam H¶i Ng¹c ThÇn ®Èy hai cç xe lín trong chøa nh÷ng ngöêi bÞ b¾t tiÕn vo sau
cïng. Trong mét cç xe cã Thö B¹ch Phông, Chung phu nh©n, TÇn Hång Miªn v
NguyÔn Tinh Tróc l bèn vÞ thiÕu phô ®øng tuæi. Cßn cç xe thø hai giam Ph¹m Hoa,
Tiªu §èc Thnh, §æng Tö Quy, ba g c«ng thÇn nöíc §¹i Lý.
C¶ b¶y ngöêi ®Òu bÞ §on Diªn Kh¸nh ®iÓm huyÖt v giao cho Nam H¶i Ng¹c
ThÇn cïng V©n Trung H¹c gi¶i ®i. MÊy ngöêi ny chØ cßn miÖng löìi hß hÐt m¾ng
chöi chø kh«ng ph¶n kh¸ng ®öîc chót no n÷a.
Ngoi ra cßn bän phu xe, phu lõa thì löu l¹i ngoi trang ®Ó tr«ng nom xe cé v lõa
ngùa.
Nguyªn §on ChÝnh ThuÇn ph¸i Ba Thiªn Th¹ch cïng Chu §an ThÇn ®i hé tèng
§on Dù qua T©y H¹ cÇu th©n råi, sau tiÕp ®öîc chØ dô cña B¶o §Þnh ®Õ sai sø ®öa
®Õn truyÒn cho §on ChÝnh ThuÇn ph¶i lªn ®öêng vÒ §¹i Lý ngay ®Ó lªn ng«i Hong
®Õ, vì B¶o §Þnh ®Õ ® xuÊt gia ®Çu PhËt t¹i chïa Thiªn Long råi.
Hong gia nöíc §¹i Lý t«n sïng PhËt ph¸p. Tr¶i mÊy ®êi, vua chóa ®Òu l¸nh ng«i
cao ®Ó ®Çu PhËt lm sö.
§on ChÝnh ThuÇn tiÕp ®öîc chØ dô trong lßng rÊt l thö¬ng c¶m, nhöng kh«ng lÊy
gì lm l¹. TrÊn Nam vö¬ng liÒn ®öa c¶ TÇn Hång Miªn, NguyÔn Tinh Tróc tõ tõ ®i vÒ
höíng Nam.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 146 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 146 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 146 9 10 14