Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 147

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI BAÛY
MÖU ÑAÏI SÖÏ XIN LAØM DÖÔÕNG TÖÛ
§on Diªn Kh¸nh ®ang bÞ träng thö¬ng v gÆp lóc gian nguy, ®ét nhiªn ®öîc vÞ
Quan ¢m tãc di ¸o tr¾ng x¶ th©n ®Ó lo tho¶ mn, lo c¶m thÊy tinh thÇn phÊn khëi,
tin r»ng thiªn mÖnh ® vÒ víi mình, ngy sau tÊt ®öîc lªn ng«i b¸u. VËy nh÷ng mèi
nguy nan tröíc m¾t còng kh«ng cã gì ®¸ng lo ng¹i.
§on Diªn Kh¸nh ®ang ®Çy lßng tù tin, chît thÊy tröíc mÆt s¸ng lo. Trêi ® bình
minh. Lo l¹i hái th¨m biÕt Kh« Vinh ®¹i sö vÉn cßn trong thêi kú nhËp ®Þnh.
§on Diªn Kh¸nh quú xuèng gèc c©y Bå §Ò c¶m t¹ ®øc Bå T¸t ® ban ¬n ®øc cho.
Lo bÎ hai cnh bå ®Ò c¾p vo n¸ch, råi l¹ng mình nh¶y ®i, kh«ng d¸m lÈn quÈn ë
nöíc §¹i Lý n÷a. Lo ®i mi xuèng phÝa Nam cho tíi khu Man Hoang hÎo l¸nh. Lo
ë ®©y cè c«ng tËp luyÖn vâ nghÖ truyÒn gia.
Vâ häc hä §on nöíc §¹i Lý tinh th©m v« cïng. Nã lÊy thuÇn tuý lm cèt m
kh«ng cÇn biÕn ¶o phøc t¹p.
N¨m n¨m ®Çu §on Diªn Kh¸nh ®iÒu trÞ thö¬ng thÕ cho lnh. §o¹n lo tËp luyÖn
lÊy gËy thay ch©n. Lo l¹i ®em m«n "NhÊt dö¬ng chØ" chÕ ho¸ vo c©y cö¬ng tröîng,
luyÖn thªm n¨m n¨m n÷a., råi míi hiÖn trªn chèn giang hå.
Böíc ®Çu, §on Diªn Kh¸nh ph¶i ®i vÒ miÖt Löìng Hå tiªu diÖt hÕt kÎ cõu ®Þch
kh«ng ®Ó sèng sãt mét mèng. Thñ ®o¹n tn ¸c cña lo thùc khiÕn cho ngöêi ta võa
nghe ®Õn ® ph¶i kinh hån. Vì thÕ m lo næi tiÕng l thiªn h¹ ®Ö nhÊt ®¹i ¸c nh©n.
§on Diªn Kh¸nh ® mÊy phen lÐn lót trë vÒ nöíc §¹i Lý, v lÇn no còng thÊy
ng«i vua cña §on ChÝnh Minh kh«ng thÓ no lung lay ®öîc, nªn lo l¹i ®nh bá ®i.
LÇn sau cïng gÆp Huúnh Mi T¨ng cïng ®¸nh cê ®Ó ®Êu néi lùc. H«m Êy, lo ®ang
n¾m ch¾c phÇn th¾ng, ch¼ng ngê ®©u §on Dù xen vo khiÕn cho lo chuyÓn thnh
thÕ b¹i.
Lóc ny, Vö¬ng phu nh©n b¾t ®öîc §on Dù, §on Diªn Kh¸nh ®ang phãng
tröîng ®Ó ®©m chÕt chng cho hÕt mèi lo vÒ sau, ®ét nhiªn §on phu nh©n ng©m bèn
c©u:
Ngoi chïa Thiªn Long,
Döíi gèc Bå §Ò.
Hnh khÊt phö¬ng xa,
Quan ¢m tãc di.
Bèn c©u möêi s¸u ch÷ ny ®äc lªn tho¶ng nghe nhö kh«ng, nhöng ®èi víi §on
Diªn Kh¸nh kh¸c no sÐt ®¸nh löng trêi.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 147 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 147 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 147 9 10 30