Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 148

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI TAÙM
MOÄ DUNG PHUÏC MAËT NGÖÔØI DAÏ THUÙ
Mé Dung Phôc nghe Bao BÊt §ång ¨n nãi v« lÔ th× trong lßng c¨m tøc, nhöng Bao
l¹i lµ t©m phóc th©n tÝn cña g mµ ®ang lóc cÇn ngöêi, kh«ng tiÖn bµi b¸c. G liÒn
l¹nh lïng nãi:
-Bao tam ca! ViÖc ®êi nhiÒu khi ngo¾t ngoÐo, tam ca kh«ng thÓ hiÓu ®öîc. Råi tiÓu
®Ö sÏ nãi cho nghe.
Bao BÊt §ång l¾c ®Çu ®¸p:
-Kh«ng ®öîc ®©u lµ kh«ng ®öîc ®©u! C«ng tö gia! Bao BÊt §ång tuy ngu xuÈn
nhöng dông ý cña c«ng tö còng ®o¸n ra ®öîc vµi phÇn. C«ng tö muèn häc Hµn nhÉn
nhôc luån khè ®Ó chuÈn bÞ ngµy bay bæng. C«ng tö töëng ngµy nay ®æi ra hä §oµn,
sau nµy n¾m gi÷ binh sÏ kh«i phôc l¹i hä Mé Dung ®ång thêi ®æi lu«n c¶ danh hiÖu
nöíc §¹i Lý lµm §¹i Yªn ®Ó khëi binh ®¸nh §¹i Tèng, §¹i Liªu kh«i phôc l¹i giang
s¬n. Cuéc möu ®å cña c«ng tö tuy lín lao, nhöng thµnh ra kÎ bÊt trung, bÊt hiÕu, bÊt
nh©n, bÊt nghóa kh«ng khái tù thÑn víi lö¬ng t©m vµ bÞ thiªn h¹ chª cöêi. VËy c¸i
ng«i Hoµng ®Õ ®ã töëng ch¼ng ngåi lµm chi.
Mé Dung Phôc cè nÐn giËn ®¸p:
-Bao tam ca nãi qu¸ lêi. Sao l¹i b¶o tiÓu ®Ö lµ bÊt trung, bÊt hiÕu, bÊt nh©n, bÊt
nghóa ®öîc? Tam ca kh«ng nªn ¨n nãi hå ®å.
Bao BÊt §ång nãi:
-B©y giê c«ng tö nö¬ng nhê §¹i Lý ngµy sau l¹i ®em lßng ph¶n b¹n, thÕ lµ bÊt
trung! C«ng tö b¸i kiÕn §oµn Diªn Kh¸nh lµm phô th©n, ë víi hä §oµn cho ®Õn giµ,
sao lng hä Mé Dung, thÕ lµ bÊt hiÕu! Gi÷ ®öîc hiÕu ®¹o víi hä Mé Dung l¹i bÊt hiÕu
víi hä §oµn. C«ng tö ®i ®Õn chç tµn s¸t quÇn thÇn §¹i Lý thÕ lµ bÊt nh©n!...
Bao BÊt §ång chöa nãi hÕt lêi, ®ét nhiªn mét tiÕng "binh" vang lªn. Mé Dung Phôc
® phãng chöëng vµo sau löng h¾n, råi nãi:
-Cßn ta b¸n b¹n bÌ ®Ó cÇu vinh, thÕ lµ bÊt nghóa!
Ph¸t chöëng cña g phãng ra, k×nh lùc ©m nhu ®¸nh vµo ®¹i huyÖt "ThÇn §¹o",
"Linh §µi" vµ "Chi Dö¬ng". ThËt lµ mét ®ßn trÝ m¹ng.
Bao BÊt §ång kh«ng ngê m×nh ®i theo Mé Dung Phôc tõ thuë nhá ®Õn giê mµ g
l¹i h¹ ®éc thñ tµn nhÉn ®Õn thÕ. H¾n äc lªn mét tiÕng, råi miÖng phun m¸u tö¬i ra,
ng l¨n xuèng ®Êt chÕt liÒn.
Gi÷a lóc Bao BÊt §ång lý luËn víi Mé Dung Phôc, bän §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng
D Cµn, Phong Ba ¸c ®Òu ®øng ngoµi cöa l¾ng tai nghe. Ba ngöêi biÕt r»ng Bao BÊt
§ång nãi thÕ lµ qu¸ ®¸ng, nhöng rÊt hîp ®¹o nghóa.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 148 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 148 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 148 9 10 531