Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 153

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
.
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI BA
TIEÂU ÑAÏI VÖÔNG KHOÂNG CHÒU
XUAÁT CHINH
Tieâu Phong töø khi lôõ tay ngoä saùt A Chaâu, oâng thöông A Töû nhö em gaùi mình, neân
naøng ñöôïc Lieâu chuùa gia ôn, oâng cuõng ngoû lôøi baùi taï.
Gia Luaät Hoàng Cô laïi cho laø mình ñoaùn khoâng sai, buïng baûo daï:
-Baây giôø ta thaønh toaøn hoân söï cho y moät caùch vinh quang, roài sai y khôûi binh
ñaùnh Toáng chaéc laø y phaûi taän taâm kieät löïc.
Tieâu Phong laïi töï hoûi:
-Phen naøy Hoaøng thöôïng Ñoâng du laø coù yù gì? Ngaøi ñaõ phong A Töû laøm coâng
chuùa maø coøn theâm hai chöõ "Bình Nam" laø nghóa laøm sao? Hôõi oâi! Bình Nam, Bình
Nam!... Phaûi chaêng laø coù yù ñoäng binh ñaùnh xuoáng Nam trieàu?
Hoàng Cô naém laáy tay Tieâu Phong noùi:
-Ngöï ñeä! Hai ta laâu ngaøy chöa gaëp nhau. Baây giôø ñi chôi noùi chuyeän vôùi nhau
moät luùc.
Hai ngöôøi cöôõi ngöïa ñi veà phía Nam. Ngöïa hay maø ñöôøng saù laïi baèng phaúng.
Chôùp maét ñaõ ñi ñöôïc ngoaøi ba möoi daëm. Nôi ñaây laø moät khu ñoàng ruoäng baùt ngaùt
hoang vu, toaøn luùa maù cuøng coû daïi, moïc chen nhau. Choã naøo cuõng ñaày choâng gai,
vì laâu ngaøy khoâng ngöôøi ñi laïi.
Tieâu Phong nghó thaàm:
-Ngöôøi Toáng vì sôï boïn mình ñeán ñaây cöôùp löông thaûo, neân ñaønh boû hoang maáy
traêm vaïn khoaûnh ruoäng toát naøy. Moãi moät khoaûnh ruoäng naøy ñeàu nuoâi soáng ñöôïc
bao nhieâu sinh linh. Hoï ñaõ toán bao nhieâu huyeát leä môùi laøm thaønh ruoäng toát nhö
vaäy.
Gia Luaät Hoàng Cô ra roi cho ngöïa chaïy leân treân moät caùi goø nhoû, ñöùng nhìn boán
phía ra veû töï haøo.
Tieâu Phong cuõng giuïc ngöïa theo leân. OÂng ngoù theo con con maét cuûa Hoàng Cô
nhìn veà phía Nam thaáy nuùi ñoài chaäp chuøng bao la baùt ngaùt, khoâng bieát ñaâu laø cuøng
taän.
Gia Luaät Hoàng Cô troû ñaàu roi ngöïa veà phía Nam noùi:
-Ngöï ñeä ôi! Traãm nhôù laïi ba möôi naêm tröôùc ñaây phuï hoaøng ñaõ daãn traãm tôùi ñaây
troû cho hay giang sôn gaám voùc naøy laø cuûa nhaø Ñaïi Toáng...
Lục mạch thần kiếm - Hồi 153 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 153 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 153 9 10 226