Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 155

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI LAÊM
TIEÂU PHONG TRUÙNG ÑOÄC BÒ CAÀM TUØ
A Töû vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm, lieàn caàu khaån Quyù phi:
-Haûo tyû nöông! Tyû nöông cho tieåu muoäi coi moät chuùt!
Muïc Quyù phi noùi:
-Coi thì ñöôïc, nhöng ñöøng doác leân.
Quyù phi noùi xong, trònh troïng ñöa bình thuoác cho A Töû.
A Töû naém laáy môû naép ra ngöûi thì thaáy moät muøi höông thoang thoaûng.
Muïc Quyù phi laïi thoø tay ra laáy bình thuoác veà ñuùt nuùt laïi noùi:
-Ta cho tieåu muoäi moät ít cuõng ñöôïc. Nhöng ta e raèng vaïn nhaát maø Hoaøng thöôïng
sau naøy maø thay ñoåi loøng daï thì nöôùc thaùnh naøy khoâng duøng ñöôïc nöõa.
A Töû noùi:
-Töû nöông vöøa baûo Hoaøng thöôïng uoáng vaøo roài, thì vónh vieãn khoâng bieán taâm kia
maø?
Muïc Quyù phi tuûm tæm cöôøi, ñaùp:
-Keå thì theá ñaáy. Nhöng khoâng hieåu nöôùc thaùnh naøy coù hieäu quaû laâu hay choùng.
Ta chæ lo noù loït vaøo tay moät aû phi taàn naøo khaùc, thì hoï cuõng leùn cho Hoaøng thöôïng
uoáng vaø dó nhieân Hoaøng thöôïng seõ ñoåi loøng vaø chia seû tình yeâu vôùi keû khaùc...
Muïc Quyù phi chöa döùt lôøi, boãng nghe tieáng Gia Luaät Hoàng Cô ôû ngoaøi ngöï
doanh la goïi:
-A Muïc! Khanh haõy ra ñaây cho traãm hoûi?
Muïc Quyù phi cöôøi ñaùp:
-Thaàn thieáp xin ra ngay!
Roài goùt sen naøng thoaên thoaét chaïy ra.
Boãng "caïch" moät tieáng kheõ vang leân. Chieác bình nhoû töø trong boïc Muïc Quyù phi
rôùt xuoáng, nhöng Quyù phi vaãn khoâng bieát.
A Töû vöøa kinh ngaïc vöøa möøng thaàm, chôø Quyù phi ra khoûi phoøng roài, naøng nhaûy
laïi löôïm laáy chieác bình caát vaøo boïc, buïng baûo daï:
-Ta phaûi laáy nöôùc thaùnh naøy ñem veà cho tyû phu uoáng roài truùt nöôùc laõ vaøo traû laïi
Quyù phi. Hoaøng thöôïng ñaõ vónh vieãn suûng aùi Quyù phi thì nöôùc thaùnh naøy cuõng chaû
duøng laøm gì nöõa.
Naøng lieàn roùn reùn môû cöûa sau ra ngöï doanh leûn ñi nhö moät laøn khoùi toaû chaïy veà
phía vöông phuû Nam Vieän ñaïi vöông.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 155 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 155 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 155 9 10 507