Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 157

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI BAÛY
NGÖÔØI CHAÂN THAØNH GAËP NGÖÔØI COÁ CÖÏU
Boïn Lieâu binh giaû, coå buoäc vaûi traéng cöù nhaèm quaân Lieâu maø ñaâm maø cheùm.
Tieâu Phong thaáy ngöôøi Lieâu bò cheát tôi bôøi, thaây naèm chaät ñaát, tay oâng caàm
mieáng vaûi traéng baát giaùc run leân la hoaûng:
-Ta laø ngöôøi Lieâu chöù khoâng phaûi ngöôøi Haùn. Ta khoâng theå thaét chieác vaûi naøy
vaøo coå ñöôïc!
Giöõa luùc aáy, tieáng keõo keït vang leân. Hai caùnh coång thaønh phía Taây naëng neà môû
ra.
Ñoaøn Döï vaø Phaïm Hoa ñaåy böøa Tieâu Phong ra ngoaøi.
Ngoaøi thaønh ñeøn ñuoác saùng tröng, khoâng bieát bao nhieâu Bang chuùng Caùi Bang
ñaõ daãn ngöïa ñeán ñoùn. Hoï vöøa thaáy Tieâu Phong ñaõ noåi tieáng hoan hoâ nhö saám daäy:
-Kieàu Bang chuùa! Kieàu Bang chuùa!
Thaät laø caûnh löûa saùng röïc trôøi, tieáng hoâ daäy ñaát.
Hai beân ñeøn ñuoác chuyeån ñoäng töïa hoà hai con hoaû long trôû mình. Moät laõo giaø
cöôõi ngöïa ñi giöõa tieán laïi. Laõo giô hai tay leân taän ñænh ñaàu. Hai tay laõo caàm tay ñaû
caåu boång, moät tín vaät cuûa Bang chuùa Caùi Bang. Chính laø Ngoâ tröôûng laõo.
Ngoâ tröôûng laõo ñi tôùi tröôùc maët Tieâu Phong lieàn xuoáng ngöïa, quyø xuoáng ñaát noùi:
-Ngoâ Tröôøng Phong naøy chòu lôøi uyû thaùc cuûa anh em ñem caây ñaû caåu boång cuûa
baûn Bang ñeå traû laïi Bang chuùa. Boïn thuoäc haï thaät laø hoà ñoà ñaõ vu oan cho ngöôøi
ngay ñeán noãi Bang chuùa phaûi chòu bao nhieâu noãi cô cöïc. Boïn thuoäc haï thaät khoâng
baèng gioáng choù lôïn. Mong raèng Bang chuùa ñaïi nhaân queân heát toäi loãi cuûa boïn tieåu
nhaân, nghó tôùi baàu ñoaøn coâ quaû baûn Bang maø trôû laïi laøm Bang chuùa cho. Vì boïn
tieåu nhaân maéc löøa keû gian nònh baûo Bang chuùa laø gioáng choù Khaát Ñan, thöïc toäi
ñaùng muoân thaùc.
Noùi xong, caàm caây ñaû caåu boång ñaët vaøo tay Tieâu Phong.
Tieâu Phong thaáy boïn ngöôøi chaân tay cuøng soáng cheát vôùi mình naêm tröôùc, thì
khoâng khoûi ñau loøng. OÂng caûm xuùc ñaùp:
-Ngoâ tröôûng laõo! Taïi haï quaû laø ngöôøi Khaát Ñan. Nay ñöôïc caùc vò troïng nghóa, taïi
haï caûm kích voâ cuøng! Coøn ngoâi Bang chuùa Caùi Bang thì taïi haï khoâng theå naøo nhaän
ñöôïc nöõa.
OÂng vöøa noùi vöøa ñöa tay ra naâng Ngoâ Tröôøng Phong daäy.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 157 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 157 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 157 9 10 188