Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 160

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by KII http://come.to/kimdung
!"#$%&'$()%$%*+($,-.$(/0#
1-#$&/023$&"2$&45$6#7%$8&#9$%9:
Bän H! Tróc, §oµn Dù ®øng bªn thi thÓ Tiªu Phong, ng!êi th× khãc
rèng lªn, kÎ th× ngËm ngïi sa lÖ.
Bçng nghe thanh ©m mét thiÕu n÷ thÐt lªn:
- Tr¸nh ra! C¸c ng!¬i h¹i chÕt tû phu ta råi, l¹i cßn ngåi ®©y gi¶ vê khãc
lãc lµm chi?
Nµng võa nãi võa gi¬ tay ra ®Èy mäi ng!êi. Nµng chÝnh lµ A Tö.
Bän H! Tróc thÊy A Tö ®Èy m×nh ®Òu tr¸nh sang hai bªn ®Ó nh!êng lèi
®i.
A Tö ®¨m ®¨m nh×n thi thÓ Tiªu Phong håi l©u råi nãi:
- Tû phu! Bän ng!êi nµy ®Òu lµ h¹ng hung tµn. Tû phu ®õng thÌm nh×n
®Õn hä n÷a. ChØ cã m×nh A Tö míi thiÖt lµ ng!êi hÕt lßng víi tû phu mµ th«i.
Nµng nãi xong cói xuèng «m thi thÓ Tiªu Phong lªn.
Ng!êi Tiªu Phong cao lín, A Tö chØ «m ®!îc nöa ng!êi lªn, cßn hai
ch©n «ng vÉn chÊm ®Êt.
A Tö l¹i nãi:
- TiÓu muéi biÕt b©y giê tû phu ngoan ngon l¾m råi! TiÓu muéi «m tû
phu lªn mµ tû phu ®Ó yªn kh«ng ®Èy ra. Cã thÕ míi ph¶i chø!
H! Tróc cïng §oµn Dù ®!a m¾t nh×n nhau, nghÜ thÇm:
- V× nµng th!¬ng t©m qu¸ ®é mµ thÇn trÝ thÊt th!êng mÊt råi.
§oµn Dù dÞu dµng nãi:
- Tö muéi! Tiªu ®¹i ca mét lßng kh¼ng kh¸i cho trßn ®¹o nghÜa... Ng!êi
® chÕt kh«ng thÓ sèng l¹i ®!îc n÷a. Tö muéi...
A Tö l¹i ®Èy chµng ra, qu¸t lªn:
- Ng!¬i ®õng ¨n c!íp tû phu cña ta n÷a. Y lµ ng!êi cña ta råi. Kh«ng ai
®!îc ®ông ®Õn!
§oµn Dù quay ®Çu l¹i, ®!a m¾t cho Méc UyÓn Thanh.
Méc UyÓn Thanh hiÓu ý ch¹y l¹i bªn A Tö khÏ nãi:
- HiÒn muéi ¬i! Tiªu ®¹i ca chÕt råi! Chóng ta ph¶i tÝnh to¸n viÖc an
t¸ng cho y chø!
§ét nhiªn A Tö thÐt lªn mét tiÕng lanh l¶nh. Méc UyÓn Thanh qu¸
lïi l¹i hai b!íc.
A Tö l¹i nãi:
- Cót ®i! Cót ®i! Bän ®µn «ng ch¼ng ra g×, mµ bän ®µn bµ cònghÕt!
Ng!¬i dïng thuèc ®éc ®Ó lµm chÕt tû phu ta. Ng!¬i ®æ r!îu cho y uèng råi y
Lục mạch thần kiếm - Hồi 160 - Trang 2
Lục mạch thần kiếm - Hồi 160 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 160 9 10 916