Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 2

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
10
HOÀI THÖÙ HAI
BÖÔÙC PHIEÂU LÖU GAËP BAÏN TAÂM ÑAÀU
Treân maët hoà töøng laøn gioù ñöa muøi höông thoang thoaûng cuûa laù laêng leân muõi,
Ñoaøn Döï ra söùc cheøo thuyeàn, trong loøng vaãn sôï moät moái haän maø chaøng khoâng bieát
laø haän gì. Thaäm chí chaøng cuõng chaúng hieåu taïi sao mình ñeå cho noãi buoàn phieàn noù
daøy voø taâm hoàn mình ñeán theá. Tröôùc kia ñaõ bao ngöôøi laøm cho chaøng nhuïc nhaõ,
khoå sôû, ñieâu ñöùng maø chaøng vaãn thaûn nhieân chòu ñöïng, khoâng bao giôø coù nhöõng
traän baõo loøng nhö hoâm nay.
Ñoaøn Döï caûm thaáy mình ñem loøng quyeán luyeán Vöông Ngoïc Yeán maø naøng ñaâu
ñeám xæa gì ñeán chaøng, thaäm chí caû A Chaâu, A Bích cuõng khoâng löu yù gì tôùi chaøng
nöõa. Thuôû nhoû Ñoaøn Döï ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù naâng niu chaúng khaùc chi moät baùu
vaät. Khaép nöôùc Ñaïi Lyù töø ñöùc vua vaø hoaøng haäu trôû xuoáng, khoâng moät ai laøm cho
chaøng baát maõn ñieàu gì.
Keû ñòch gheâ gôùm hung aùc nhö Nam Haûi Ngaïc Thaàn coøn quyeát taâm thu chaøng
laøm ñoà ñeä. Nhöõng thieáu nöõ nhö Chung Linh, Moäc Uyeån Thanh chæ gaëp chaøng moät
vaøi laàn laø xieâu loøng. Suoát ñôøi, chaøng chöa bò ai khinh khi nhö ngaøy nay. Boïn Ngoïc
Yeán, A Chaâu, A Bích tuy tieáp ñaõi chaøng cuõng coù leã ñoä, nhöng chæ laø loái xaõ giao hôøi
hôït beân ngoaøi chöù khoâng ai thöïc taâm ñaèm thaém.
Chaøng caøng hoå theïn laø taïi sao mình laïi keùm xa Moä Dung coâng töû ñeán theá. Trong
nhöõng ngaøy gaàn ñaây, heã ai hôi nhaéc ñeán haén laø nhöõng ngöôøi chung quanh tíu tít caû
leân, khoâng ai khoâng chuù yù. Töø Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích, Vöông phu nhaân, Bao
Tam tieân sinh cho ñeán Ñaëng ñaïi gia, Coâng Daõ ñaïi gia, Coâng Daõ phu nhaân, Phong
töù gia gì gì nöõa, ai ai cuõng ñeàu chuù troïng veà Moä Dung coâng töû caû.
Töø tröôùc tôùi nay, Ñoaøn Döï chöa töøng neám qua caùi muøi ghen gheùt, oaùn haän hay
luyeán aùi ai. Luùc naøy, moät mình leânh ñeânh treân maët hoà, chaøng töôûng töôïng nhö thaáy
boùng Moä Dung coâng töû lô löûng treân khoâng nhìn xuoáng cöôøi chaøng, mæa mai chaøng
baèng nhöõng lôøi cheá gieãu, nhieác moùc: "Ñoaøn Döï hôõi, Ñoaøn Döï! Mi coù khaùc chi thaân
phaïn coùc nhaùi maø ñoøi aên thòt ngoãng trôøi? Töï mi, mi coù thaáy theïn khoâng?"
Caøng buoàn böïc, hoå theïn, chaøng boå maùi cheøo caøng maïnh. Cheøo thuyeàn hoài laâu,
noäi löïc sung maõn daàn daàn phaùt ra hai caùnh tay. Caøng cheøo maïnh caøng thaáy tinh
thaàn phaán khôûi, nhöõng noãi buoàn böïc ghen töùc cuõng tieâu tan daàn. Thuyeàn ñi hoài laâu
Lục mạch thần kiếm - Hồi 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 2 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 2 9 10 114