Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 21

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç
}A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï http://hello.to/kimdung
255
¢Êï ®Ï¾ 21
¢àÕ ÷ﶮ ®&É ®àï¸ ½¥Ü£ Ïù£Ç ÷ÏïB¹ §Íâ
¢ô© £âA }î ¢ïº£ }&â£Ç ©l â£Ï Ïù£Ç däï AB£¸ &f×¥ £ÏÞ© &Ù® Ôà dÜA ddß
¬ÏÎ ®&Õ£Ç ÷ÏÕi£Ç ÷ÏÞë £ÇfÓï £Ïà dø© &f×¥ ëù£Ç ëÏé£ &âß
?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï:
- ¬Ïé£ £ÏQ ®ÏB £àA «âÕ dw ÏàÕ Ï¾£ÇK #ï£ &ó® &f×¥ &â ÿá®ß
¢âï ®ê£ £ÇfÓï £Ïà dø© &â ©ÙA ëÏïBë ÿá® ÔÖ£ §à ©Æ® §ò &f×¥ ©Öï ©l dp
®&ê£ ÿࣸ ®&fÖë ©Ý® ?ﺥ ýÏգǸ &Êï &ó® &f×¥ dÜA §àÕ ©Æ® ÿá® ÔÖ£ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç
£óï:
- æó® dÜA §àÕ ÏB® ëi ëáë ÿá® £àA!
¢âï ®ê£ £ÇfÓï £Ïà ®ÏøÕ ÔÓï &ó® &â ©ÙA ÿá® &f×¥ dÜAß
?ﺥ ýÏÕ£Ç £a£Ç ©ÆD® ÿá® &f×¥ Ôê£ £óï:
- ¬áë §N â£Ï Ïù£Ç daA dº¥ Ôà ÿä£ ëü §Öï ?ﺥ ©Eß ¢ô© £âA dã dø© Ôò£Ç
£ÇÏï ÷S £Ï⥸ ëÏú£Ç ®â ëù£Ç ¥g£Ç ëÏé£ ®¥A¶® ÇïâÕß À£Ç ÿä£ £àÕ ©¥g£ ÇïB®
?ﺥ ©E¸ $ï£ ©Óï Ôäï ëù£Ç ¥g£Ç ÿá® &f×¥ £àAß }» daA «Þ¹ ®Öï¸ ©gï ®Ïa© ÇïâÕ
÷p £Ïf dã ÏB®ß }ôï ÇïB® £ÇfÓï ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà §Õ£Ç Ò£¸ ©à £ÇfÓï ®ôï ÇïB® ®ôï
ëü£Ç ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà ¹Ïî £ÇÏhâß ¬áë §N â£Ï Ïù£Ç ®Ïïê£ Ïä dº¥ ëϾ£Ç ÷ïB£ ëÏÕß
¿öï £ÇfÓï £ÇÏø £óï dº¥ &ù£Ç ©Ì£Ïß }&Õ£Ç £Ïà däï «i£Ï ï© ¹Ïå£Ç ¹ÏÞëß yï
ëü£Ç £ÇÏh ®ÏÜ©: "¿Ì£Ï Ôäï ¥g£Ç &f×¥¸ ÿïB® da¥ ëÏU£Ç ÿN A á© ®Õá£ß Ð ëÏÎ
¹Ïó£Ç ®ÏÜ£ ½¥Aº£ &â ÷Ïô£Ç Çï⣸ ©Ì£Ï Ôà© «âÕ ©à ëÏg£Ç do df×ëK"
%ïqâ Ôúë ï© ÔݣǸ ÿE£Ç £Ïïê£ ©Æ® £ÇfÓï d࣠ÿà ®Õ࣠®Ïa£ ©Ýë dÊ ®&Þ£Ç
ÿfÖë &âß ¬ÏÍ£Ï Ôà ¿ã ¹Ï¥ £Ïa£¸ ½¥i ¹Ïî ¿ã Yäï ËÇ¥Aê£ß Ëà£Ç £a£Ç ÿá®
&f×¥ Ô꣸ ÔÜ© ÔÌ £óï:
- }ïê£ ¹Ï¥ ®â ëÏB® §º ®âA £ÇfÒï ®ÏÌ ëò£ ®Ì£Ï ëg ëM¥ ÇÌ £qâK
Ëóï $Õ£Ç ëÜ© ÿá® &f×¥ dÝ® Ôê£ ©ôï; ¥g£Ç ©Æ® ÏÖ¹ &Êï £óï ®ïB¹:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 21 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 21 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 21 9 10 106