Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 22

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç
}A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï http://hello.to/kimdung
267
¢Êï ®Ï¾ 22
Yäï ÏᣠáÕ dø£ $¥Ù® Ïï£ dÆ® £ÇÆ®
Ûúë £àA dôï ÿê£ ëù£Ç $¼ ðî£Ç ®Õ࣠©ô£ "}Ïáï }É ®&f ½¥Aº£" £ÇÕàï
§ï¶ë «Õ ÿÌ §D ëô£Ç ëâÕ ®ÏÙ¹¸ ÷Ïô£Ç ëò£ ëÏE £àÕ dp £ÏïBë ©óë £Ï⥠£qâß
¢¥Aº£ }NëÏ ®ÏÙA ¢¥Aº£ Ëä£ ëÏÎ ®&Õ£Ç ëÏÖ¹ ©Þ® £qâ Ôà £Ç¥A Ïïp© dB£
®Í£Ï ©ä£Ç¸ ÷Ïô£Ç £óï ÇÌ £q⸠¹Ïó£Ç §éÕ ©Æ® ëÏÎ &â dïp© Ï¥A¶® "®Õ࣠ëÒ" ?ïB¥
ýÏÕ£Çß ¿ô£ dïp© Ï¥A¶® ®¥A¶® ÷b £àA ëwâ ¹Ïáï }ÏïB¥ Ûa© Çöï Ôà "}Ïïê£ ®&úë
¹Ïz® ëÏÎ"ß
?ﺥ ýÏÕ£Ç ®ÏÙA ¢¥Aº£ }NëÏ ¹Ïó£Ç ëÏÎ &â dïp©¸ §»â £ÇÏø ®ïB£Ç §ù §ù &Ù®
£ÏQ £Ïí¸ dã £óï £ÇâA:
- Ûa¥ £âA ®ôï §Ú£ £Çfo£Ç ©Æ £Çó£ "}Ïïê£ ®&úë ýÏz® ëÏÎ"¸ ½¥i £Ïïê£ Ô×ï
Ïäï! ËÏf£Ç £Çó£ £àA Ôà §D ëô£Ç ëwâ £ÇfÓï ¢Ê ÿê£ }Ïïê£ ®&úë ©à däï «f dø©
&â dp dÙ¥ §Öï ½¥Aº£ ¹Ïá¹ ëÏÍ£Ï ®ô£Ç ëwâ d¾ë }Ïáï }É ÿi£ ®&ﺥ ®ÏÌ ðù däï «f
ëó ®ÏÞ£Ç df×ë ®ôï Ïá ëÏU£Ç ©â£Ç ®ïB£Ç Ôà ÷V ®ÏøÕ ýÏïê£ ÿᣠ£fÖë¸ Ôà© £Ïîë
ëÏÕ ÿi£ ®&ﺥK
¢¥Aº£ }NëÏ §»â £ÇÏø¸ ÿÙ® Çïáë &ù£Ç ©Ì£Ïß
ËÇ¥Aê£ §D ëô£Ç ëwâ ¹Ïáï }ÏïB¥ Ûa© df×ë Yä® ¿â ÔãÕ ®É ®&¥Aº£ ®Ïîß Yä®
¿â Ôäï Ôà £ÇfÓï ¢Ê £fÖë }Ïïê£ }&úëß
¢ô© £âA ½¥Ü£ Ïù£Ç «l ðh dB£ daA §aA dá£Ï ?ﺥ ýÏÕ£Ç §Ì ô£Ç Ôà ðò£Ç
Çïg£Ç &× ¢Ê £fÖë ?ÏÙ® Yâ£ß ËÏf£Ç ©ô£ §D ¹Ïáï }ÏïB¥ Ûa© df×ë ®&¥Aº£ §àÕ
}&¥£Ç ½¥gë ®» Ôa¥ß ¿öï £ÇfÓï ëÒ ÏÊ dã Ôã£Ç ½¥ê£ ©gï Ôïê£ ½¥â£ Çïqâ £ÇfÓï
¢Ê ëù£Ç ©ô£ ¹Ïáï £àAß
ñ¥Ü£ Ïù£Ç £ÇÏø ?ﺥ ýÏÕ£Ç £óï âï £ÙA ®&Õ£Ç Ôò£Ç &¥£Ç dƣǸ §Ì ®&Õ£Ç ëáë
§N â£Ï Ïù£Ç l daA ëó £Ïﺥ £Ïa£ §z® ÷ïB£ ®Ï¾ë &Ù® &ƣǸ ÷Ïô£Ç ÷ÏQï £ÇÏh
®ÏÜ©: "°ö£ ®â dã ÷Í£Ï ëL£ Yä® ¿â ÔãÕ ®É £Ïf ©Æ® §N ®ÏÜ£ ©ï£Ï ©à «âÕ Ôäï
ëå© Ïz£ £ÇfÓï ?ÏÙ® Y⣠dB£ $fÒ£Ç ®wAK ¬i £ÇfÓï ?ÏÙ® Y⣠ëÏÕ ëÏÍ £ÇfÓï
}Ïïê£ }&úë dº¥ Ôà Çïò£Ç &× ¢Ê ëÏÖ da¥ ëó ëù£Ç ëÏw£Ç ®Æë §Öï ©Ì£ÏK #é® ëÏÕ
ëù£Ç ®ÏÌ Ïâï Çïg£Ç £ÇfÓï £àA ÷Ïáë £Ï⥠$âß
Lục mạch thần kiếm - Hồi 22 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 22 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 22 9 10 41