Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 24

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 921 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç
}A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï http://hello.to/kimdung
296
¢Êï ®Ï¾ 24
}Ü© 뻥 £Ïa£ ÏàÕ ÷ﶮ ëiï ®&â£Ç
%ïqâ Ôúë ÙA¸ ÿÙ® ®ÏÌ£Ï ÔÌ£Ï l Çóë dô£Ç ÿÞë ëó ®ïB£Ç §ó £ÇMâ dï §º ¹ÏÍâ
£â©ß ?ﺥ ýÏÕ£Ç ÔÞ£Ç ®âï £ÇÏø ®ÏÌ dÕ࣠£ÇfÓï £ÇMâ £àA ëó dB£ ðf Ïâï ëÏîë¸
ô£Ç Ôz¹ ®¾ë ëÏäA £Ïâ£Ï ½¥â£Ï «fÓ£ £úï §º ¹ÏÍâ ëó ®ïB£Ç §ó £ÇMâ dp $ø© âïß
?ﺥ ýÏÕ£Ç d¾£Ç ®&ê£ ëâÕ ®&ô£Ç &D ÏÒ£ Ïâï ëÏîë ÷S ©ã ©Ýë Çïá¹ §à£Ç¸
dú£Ç Ôà ½¥â£ ÿï£Ï £Ïà Yäï }g£Çß À£Ç £Ïz£ &D ÿö£ £ÇfÓï £àA &Êï¸ ÷Ïô£Ç
©¥g£ dp P dB£ £q⸠£Ïf£Ç ëÏE ô£Ç §à y ¬Ïa¥ d¾£Ç Ôäï Ôà AB¥ ÔÆ ®» £ÇÕàï iï
®ïB£ §àÕ ËÏä£ ¿ô£ ñ¥â£ß
ËÇàA ®&fÖë «l ðh ½¥Ü£ Ïù£Ç }æ¥£Ç ËÇ¥Aê£ L£ l ëÏE £àA dp ¹Ïîë ÷ÍëÏ
ÿö£ §D «h ?ÏÙ® Y⣠§Ì £Òï daA ®&ô£Ç &â £ÇÕàï &Ù® &Dß
?ﺥ ýÏÕ£Ç £ÇÏh ®ÏÜ©: "YaA Ôà £Òï ÿïê£ ¹Ïò£Ç ϶ ®&ö£Ç¸ ½¥â£ ÿï£Ï £Ïà
}g£Ç Çݹ £ÇfÓï Ôä ©Ý®¸ ®Ù® ®ÏB £àÕ ëü£Ç ®&â ÏQï Ôôï ®Ïôïß ¬Ïï ÿR£Ç ©Ì£Ï Ôá£Ï
dï ëÏÕ ÷ÏQï ¹Ïﺣ ¹Ï¾ë"ß ËÇÏh §zA ô£Ç Ôﺣ ðÞ® y ¬Ïa¥ £Ù¹ §àÕ ®i£Ç dá ÔÖ£
§à ÿiÕ £à£Ç:
- YaA Ôà ½¥â£ ÿï£Ï £Ïà Yäï }g£Çß
¬ÏÎ ®&Õ£Ç ÷ÏÕi£Ï ÷ÏÞë¸ ÏÒ£ Ïâï ëÏîë ®ê£ ½¥a£ ÷S ©ã &¥Éï £ÇMâ Ôê£ £úïß
?ﺥ ýÏÕ£Ç £Ù¹ «â¥ ®i£Ç dá ÔÖ£ dã ®&ô£Ç ®ÏÙA ®ê£ ½¥a£ «h dï dÜ¥¸ ®&Õ£Ç Ôò£Ç
÷Ïô£Ç ÷ÏQï $úë dÆ£Ç ®Ïl ðàï ÔL© ÿL©: "ËÇàA ®&fÖë }&Í ñ¥â£Ç däï «f ëù£Ç
ÿö£ }&ﶥ }ﺣ }ô£ ©âï ¹Ïîë dp ®z¹ ÷ÍëÏ ½¥a£ dNëÏ ëÏÞë ëü£Ç £Ù¹ «â¥ ®i£Ç
dá ÔÖ£ £àA £Çó ÿö£ §D «h ?ÏÙ® Y⣠&¥Éï £ÇMâ Ôê£ £úï £Ïf ®â ÿaA ÇïÓß Ëúï £Õ£
®&Ò dó¸ ®i£Ç dá ëò£ daA¸ ©à ÿö£ §D «h dôï ÿê£ dº¥ ÿïB£ ®Ïà£Ï dg£Ç $fÒ£Ç
®&Þ£Ç"ß
}&Õ£Ç Ôúë ?ﺥ ýÏÕ£Ç dâ£Ç ÿa£Ç ÷Ï¥a£Ç £ÇÏh £Ç×ï¸ ÿE£Ç £ÇÏø ®ÏÙA ëó
®ïB£Ç ®&V ëÕ£ ÷ê¥ ÷Ïóëß À£Ç Çïz® ©Ì£Ï £Ïf £ÇfÓï ®&Õ£Ç ©Ò¸ ®M ÏQï: "}äï «âÕ
Ôäï ëó ®&V £Í® ÷ÏóëK"ß ?B dó ô£Ç Ôäï £ÇÏø ®ÏÙA ®ïB£Ç d࣠ÿà Ôâ£Ï Ôi£Ï¸ Ôﺣ ®Ïò
dÜ¥ ®&ô£Ç &â dp $ø© ëÏÕ &D ®ÏÌ ®ÏÙA ÿö£ ½¥â£ ÿï£Ï £Ïà }g£Ç £àA¸ ®ê£ £àÕ
ëü£Ç ëfÖ¹ dø© §º ©Æ® §àï £ÇfÓï d࣠ÿภëÕ£ £Í®ß °ö£ £ÇfÓï ÿN ÿÞ® dº¥ ©Ýë
½¥Ü£ áÕ ?ÏÙ® Y⣠®ÏøÕ ÷ïp¥ ëÏå£ ®&a¥ ÿòß ËÏﺥ ®ê£ ½¥â£ ÿï£Ï £Ïà Yäï }g£Ç
Lục mạch thần kiếm - Hồi 24 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 24 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 24 9 10 26