Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 26

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ûîë ¿äëÏ }ÏÜ£ ?ïB© www.VietKiem.com ËÇ¥Aê£ ®áë: ?ï© õ¥£Ç
}A¹øð ÿA }&Ü£ Ûê }¥Ù£¸ Ûa© }ïê£ ËÏï http://hello.to/kimdung
323
¢Êï ®Ï¾ 26
Ëúï }Ïïê£ }Ïâï ÏàÕ ÷ﶮ ÏÆï ®Ïá£Ï ®å£Ç
ËÏà }ÏïB® õﶣ ýÏᣠñ¥â£ YÒ£ ¬ÏÍ£Ï l £ÇÕàï ë¼â dô£Ç¸ Ï¥A¶£ }Ïáï y£
®Î£Ï þÒ£ Yô£Çß ìàÕ ®Öï dNâ ¹Ïz£ }Ïáï y£ ÏQï £Ïq£Ç £ÇfÓï ½¥â df âï ëü£Ç
ÿïB®ß
?ﺥ ýÏÕ£Ç ëù£Ç y ¬Ïa¥ §àÕ Ï¥A¶£ }Ïáï y£ ®ÏÌ ®&Óï ëü£Ç $B ëÏﺥ¸ ÏQï &D
df §àÕ YÒ£ Çïâ ®&â£Ç &Êï Ôz¹ ®¾ë dï &â ë¼â dô£Ç¸ dï ëÏfâ dÜA ©Æ® ðÝ©
ÿE£Ç ®ÏÙA ÷Ïóï dø£ ÿgë Ôê£ £ÇÏï £Çú®¸ ®ïB£Ç Ôâ ï£Ï Qï¸ $â $â £Ïq£Ç ®ïB£Ç £ÇfÓï
Çöï £Ïâ¥: "¬ÏáA £Ïà! ¬ÏáA £Ïà! ¿â¥ dï ë¾¥ ÏÕi"ß
?ﺥ ýÏÕ£Ç §Ú£ ÷Ïô£Ç dp P¸ ¹Ïó£Ç £ÇMâ ëÏäA £Ïâ£Ï ©Eï Ôúë ©Æ® ÇÜ£ £Òï
¹Ïá® ÏÕi¸ ëÏ×® ®ÏÙA ®ïB£Ç Ôâ:
- ËÏà }ÏïB® õﶣ ýÏᣠñ¥â£ YÒ£ ÔãÕ Çïâ ¹Ïá® ÏÕi¸ dï ë¾¥ ëÏÕ ©â¥ß
?ﺥ ýÏÕ£Ç ëù£Ç y ¬Ïa¥ Çïz® ©Ì£Ï ð»£Ç £ÇMâ Ôäï¸ dfâ ©Þ® £ÏÌ£ £Ïâ¥
ëù£Ç ®M ÏQï: "¬ÏU£Ç Ôc ©Ì£Ï Ôäï ÿN ®ê£ däï áë ®&â£Ï ®ïê£ ©Ù®"ß
y ¬Ïa¥ ®Ì© ÔÓï ⣠wï:
- YÒ£ Çïâ ®&â£Ç dô£Ç £ÇfÓï¸ £Ïà ®¥A ÿN ëÏáA £Ïf£Ç ëÏÞë ÷Ïô£Ç âï §ï¶ë ÇÌß
?ﺥ ýÏÕ£Ç ®Ï⣠&R£Ç:
- °ïB® ®ÏB £àA ®ÏÌ Ïô© l }î ¢ïº£ }&â£Ç ©Ì£Ï d»£Ç ÇïB® YÒ£ °á þÒ£ §à
YÒ£ }&ö£Ç þÒ£ß
¦£Ç Ïgï Ïz£ dã ÇïB® ëÏB® ËÏN ¢É (®¾ë YÒ£ °á þÒ£ §à YÒ£ }&ö£Ç þÒ£) Ïö
YÒ£ dp ÇaA &â ©gï ®Ïa© ë»¥ß ¬Ï¥AB£ £àA ®Ì© dB£ }Ïáï y£¸ ®¥A ®&Õ£Ç Ôò£Ç
?ﺥ ýÏÕ£Ç ÷Ïô£Ç ëó P ÇïB® £ÇfÓï £q⸠«Õ£Ç ®fl£Ç dB£ YÒ£ ¬ÏÍ£Ï ëù£Ç â£Ï
ø© ëÕ£ ëÏᥠô£Ç ®â ®Ù® ëÏU£Ç ëÏN¥ ®Ï⠩̣ϸ ô£Ç dã ëÏ¥L£ ÿN ©Æ® ®&z£ däï
ëÏïB£ß
õè da¥ ëÏfâ dB£ ®&fÖë ®&â£Ç §ï¶£ ®ÏÌ dgï ¹ÏfÒ£Ç dã Çݹ däï £ä£ß ¢âï
£ÇfÓï dB£ ÇÜ£ YÒ£ Çïâ ®&â£Ç¸ ÏÒï Ô¼â ÿgë £ó£Ç £Ïf £¥£Ç £Ïf £Ù¥¸ ®Ï⣠dQ
ÿgë Ôê£ ®¾ ®¥£Ç¸ ®Ïz® Ôà ©Æ® §î ÏÕi ÏÕä£ &Ù® ÔÖ£ß
Lục mạch thần kiếm - Hồi 26 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 26 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 26 9 10 147