Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 31

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

404

Nguyên tác: Kim Dung

Håi thø ba m−¬i mèt

§oµn chÝnh thuÇn ®¹i chiÕn ®oµn diªn kh¸nh
nói mấy câu đó chính là A Tử.
Người Bọn
Ðoàn Chính Thuần đang lúc đau thương, bỗng nghe lời A Tử
nói ra chiều khinh bạc thì trong lòng ai nấy không khỏi căm tức.
Bọn Phạm Hoa trợn mắt lên nhìn cô bé, giả tỷ cô không phải con gái Chúa
công thì họ đã phát khùng lên rồi.
Ðoàn Chính Thuần cũng khí tức xông lên đến tận cổ, giơ tay định tát vào mặt
A Tử.
Nguyễn Tinh Trúc trông thấy vội giơ tay ngăn lại hậm hực nói:
- Mười mấy năm trời chàng đã bỏ con chàng cho người khác không nhìn đến,
sống chết cũng không hay. Bữa nay mới được trùng phùng chàng còn nhẫn tâm
đánh con nữa ư?
Ðoàn Chính Thuần tự cảm thấy hổ thẹn với Nguyễn Tinh Trúc vì đã bỏ phóng
nàng một nơi, nên bây giờ nàng nói gì ông cũng cho qua. Ông không muốn có sự
xích mích với nàng trước mặt bọn thuộc hạ nên vừa giơ tay ra sắp chạm vào cánh
tay Nguyễn Tinh Trúc, lại thu về ngay.
Ông làm mặt giận mắng A Tử :
- Người ta đã chết vì mi đó, mi có biết chăng?
A Tử vênh mặt lên nói:
- Người ta đều gọi gia gia bằng Chúa công. Thế thì con là tiểu chủ nhân bọn
họ. Giết chết một vài tên nô bọc có gì là quá đáng.
Về triều đại nhà Tống thân phận kẻ làm tôi đối với nhà Vua là nghiêm khắc
cho nên có câu nói: "Vua bắt tôi chết, là phải chết".
Bọn Lăng Thiên Lý ở vào địa thần tử trong triều đình nước Ðại Lý, cố nhiên
là đối với nhà họ Ðoàn phát xuất tự phái võ ở Trung Nguyên, nên nhất nhất cũng
vẫn giữ đúng quy củ giang hồ. Bọn Phạm Hoa, Lăng Thiên Lý dù là thần tử họ
Ðoàn, song Ðoàn Chính Minh, Ðoàn Chính Thuần trước vẫn coi họ như anh em.
Hồi Ðoàn Chính Thuần còn ít tuổi, thường bôn tẩu giang hồ tại đất Trung
Nguyên. LăngThiên Lý vẫn kề cận ông, từng trải bao phen nguy hiểm, cùng xuất
sinh nhập tử, đâu có phải như bọn nô bọc tầm thường?
A Tử nói mấy câu này khiến bọn Phạm Hoa rất không hài lòng.

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

405

Nguyên tác: Kim Dung

Nên biết rằng bọn Phạm Hoa làm đến chức Tam công. Trừ khi ở triều đường
không kể, còn ngoài ra, chính Bảo định đế Ðoàn Chính Minh cũng lấy hai tiếng anh
em để xưng hô với bọn họ. Huống chi Ðoàn Chính Thuần chưa lên ngôi hoàng đế
mà A Tử chẳng qua là đứa con tư sinh của Ðoàn Chính Thuần đã ăn nói khinh bạc.
Ðoàn Chính Thuần đang đau khổ vì chết mất Lăng Thiên Lý, lại bị đứa con
ngỗ nghịch như vậy, ông rất thẹn với mọi người, liền chống kiếm đi ra, trỏ vào mặt
Ðoàn Diên Khánh nói:
Ngươi muốn giết ta thì động thủ đi! Họ Ðoà...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
404
Håi thø ba m¬i mèt
§oµn chÝnh thuÇn ®¹i chiÕn ®oµn diªn kh¸nh
gười nói my câu đó chính là A T.
Bn Ðoàn Chính Thun đang lúc đau thương, bng nghe li A T
nói ra chiu khinh bc thì trong lòng ai ny không khi căm tc.
Bn Phm Hoa trn mt lên nhìn cô bé, gi t cô không phi con gái Chúa
công thì h đã phát khùng lên ri.
Ðoàn Chính Thun cũng khí tc xông lên đến tn c, giơ tay định tát vào mt
A T.
Nguyn Tinh Trúc trông thy vi giơ tay ngăn li hm hc nói:
- Mười my năm tri chàng đã b con chàng cho người khác không nhìn đến,
sng chết cũng không hay. Ba nay mi được trùng phùng chàng còn nhn tâm
đánh con na ư?
Ðoàn Chính Thun t cm thy h thn vi Nguyn Tinh Trúc vì đã b phóng
nàng mt nơi, nên bây gi nàng nói gì ông cũng cho qua. Ông không mun có s
xích mích vi nàng trước mt bn thuc h nên va giơ tay ra sp chm vào cánh
tay Nguyn Tinh Trúc, li thu v ngay.
Ông làm mt gin mng A T :
- Người ta đã chết vì mi đó, mi có biết chăng?
A T vênh mt lên nói:
- Người ta đều gi gia gia bng Chúa công. Thế thì con là tiu ch nhân bn
h. Giết chết mt vài tên nô bc có gì là quá đáng.
V triu đại nhà Tng thân phn k làm tôi đối vi nhà Vua là nghiêm khc
cho nên có câu nói: "Vua bt tôi chết, là phi chết".
Bn Lăng Thiên Lý vào địa thn t trong triu đình nước Ði Lý, c nhiên
đối vi nhà h Ðoàn phát xut t phái võ Trung Nguyên, nên nht nht cũng
vn gi đúng quy c giang h. Bn Phm Hoa, Lăng Thiên Lý dù là thn t h
Ðoàn, song Ðoàn Chính Minh, Ðoàn Chính Thun trước vn coi h như anh em.
Hi Ðoàn Chính Thun còn ít tui, thường bôn tu giang h ti đất Trung
Nguyên. LăngThiên Lý vn k cn ông, tng tri bao phen nguy him, cùng xut
sinh nhp t, đâu có phi như bn nô bc tm thường?
A T nói my câu này khiến bn Phm Hoa rt không hài lòng.
N
Lục mạch thần kiếm - Hồi 31 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 31 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 31 9 10 999