Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 32

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

418

Nguyên tác: Kim Dung

Håi thø ba m−¬i hai

Cuéc −íc hÑn canh ba trªn cÇu v¸n

T

ừ khi Tiêu Phong ở nhà Mã phu nhân tại thành Tín Dương, nàng tiết lộ
"Thủ lĩnh đại ca" là Ðoàn Chính Thuần, ông đã khắc khoải nghĩ mưu, chỉ
mong tìm bắt cho được Chính Thuần lăng trì, quyết chí làm cho kẻ thù phải điêu
đứng trăm chiều chỉ để chết một cách êm thắm.
Ðến lúc gặp Ðoàn Chính Thuần bên Tiểu Kính hồ lại thấy với bạn hết lòng
nhân nghĩa, đối với kẻ địch cũng tỏ ra con người hào kiệt, trong lòng ông không
khỏi nghi ngờ và tự hỏi:
phải chăng việc hạ sát song thân mình ngoài ải Nhạn môn quan là do sự hiểu
lầm. Những việc lầm lỡ hồ đồ dễ mấy ai tránh khỏi? Nhưng còn việc y giết nghĩa
phụ, nghĩa mẫu ta là vợ chồng Kiều Tam Hòe, cùng việc chưởng đánh chết sư phụ
ta là Huyền Khổ đại sư, đều là những ngập trời không thể tha thứ được. Chẳng lẽ
bên trong lại còn có chi uất khúc?
Tiêu Phong bản tính rất cẩn thận tinh minh, không khi nào hành động lỗ mãng
nên bây giờ ông hỏi lại việc cũ ở ngoài Nhạn môn quan để xem Ðoàn Chính Thuần
trả lời ra sao rồi hãy định liệu.
Tiêu Phong thấy Ðoàn Chính Thuần vẻ mặt cực kỳ bẽn lẽn, ra lời cay đắng:
"Trót vì tay đã nhúng chàm, dù ăn năn cũng khó nữa... trong lòng khắc khoải không
yên..." Thật là những câu nói chân thành, nét mặt Ðoàn Chính Thuần lại tựa hồ như
bao phủ mảng sương dầy ảm đạm, lỗ mũi phập phồng.
Nguyễn Tinh Trúc bỗng hỏi xen vào:
- Tại sao các hạ biết vụ này?
Tiêu Phong liếc mắt nhìn thiếu phụ thấy bà ta mặt đỏ bừng ra chiều bẽn lẽn.
Ông lạnh lùng đáp:
- Việc gì mà muốn cho người ta không biết thì trừ phi mình đứng có dúng tay
vào.
Rồi quay lại nói với Ðoàn Chính Thuần:
- Ðêm nay vào khoảng canh ba tôi sẽ đến trên cầu đá xanh chờ các hạ để cùng
nhau thanh toán mọi việc.
Ðoàn Chính Thuần nói:
- Tôi xin đúng hẹn. Các hạ có ơn lớn với tôi, tôi không dám nói đến chuyện
cảm tạ. Có điều các hạ từ xa tới đây mệt nhọc, sao không vào gian nhà kia để cùng
nhau uống mấy chén rượu tẩy trần?

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

419

Nguyên tác: Kim Dung

Tiêu Phong hỏi:
- Các hạ bị thương ra sao? Có cần phải điều dưỡng mấy ngày không?
Ðoàn Chính Thuần thấy Tiêu Phong không trả lời mình về câu mời đi uống
rượu, rất lấy làm lạ, nhưng cũng ngỏ lời từ tạ:
- Ða tạ Tiêu huynh đã quan tâm đến tôi. Tôi chỉ bị thương xoàng không có gì
đáng ngại.
Tiêu Phong gật đầu nói:
- Thế thì hay lắm!
Rồi quay lại bảo A Châu:
- Chúng ta đi thôi!
Ông đi mấy bước lại quay lại bảo Ðoàn Chính Thuần:
- Các hạ ...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
418
Håi thø ba m¬i hai
Cuéc íc hÑn canh ba trªn cÇu v¸n
khi Tiêu Phong nhà Mã phu nhân ti thành Tín Dương, nàng tiết l
"Th lĩnh đại ca" là Ðoàn Chính Thun, ông đã khc khoi nghĩ mưu, ch
mong tìm bt cho được Chính Thun lăng trì, quyết chí làm cho k thù phi điêu
đứng trăm chiu ch để chết mt cách êm thm.
Ðến lúc gp Ðoàn Chính Thun bên Tiu Kính h li thy vi bn hết lòng
nhân nghĩa, đối vi k địch cũng t ra con người hào kit, trong lòng ông không
khi nghi ng và t hi:
phi chăng vic h sát song thân mình ngoài i Nhn môn quan là do s hiu
lm. Nhng vic lm l h đồ d my ai tránh khi? Nhưng còn vic y giết nghĩa
ph, nghĩa mu ta là v chng Kiu Tam Hòe, cùng vic chưởng đánh chết sư ph
ta là Huyn Kh đại sư, đều là nhng ngp tri không th tha th được. Chng l
bên trong li còn có chi ut khúc?
Tiêu Phong bn tính rt cn thn tinh minh, không khi nào hành động l mãng
nên bây gi ông hi li vic cũ ngoài Nhn môn quan để xem Ðoàn Chính Thun
tr li ra sao ri hãy định liu.
Tiêu Phong thy Ðoàn Chính Thun v mt cc k bn ln, ra li cay đắng:
"Trót vì tay đã nhúng chàm, dù ăn năn cũng khó na... trong lòng khc khoi không
yên..." Tht là nhng câu nói chân thành, nét mt Ðoàn Chính Thun li ta h như
bao ph mng sương dy m đạm, l mũi php phng.
Nguyn Tinh Trúc bng hi xen vào:
- Ti sao các h biết v này?
Tiêu Phong liếc mt nhìn thiếu ph thy bà ta mt đỏ bng ra chiu bn ln.
Ông lnh lùng đáp:
- Vic gì mà mun cho người ta không biết thì tr phi mình đứng có dúng tay
vào.
Ri quay li nói vi Ðoàn Chính Thun:
- Ðêm nay vào khong canh ba tôi s đến trên cu đá xanh ch các h để cùng
nhau thanh toán mi vic.
Ðoàn Chính Thun nói:
- Tôi xin đúng hn. Các hơn ln vi tôi, tôi không dám nói đến chuyn
cm t. Có điu các h t xa ti đây mt nhc, sao không vào gian nhà kia để cùng
nhau ung my chén rượu ty trn?
T
Lục mạch thần kiếm - Hồi 32 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 32 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 32 9 10 4