Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 48

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

661

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ BỐN MƯƠI TÁM

KIỀU ANH HÙNG PHỤNG MẠNG XUẤT CHINH

K

iều Phong xưa nay không ưa kể những trận đắc thắng hay những võ công
oanh liệt của mình.

Hồi ông còn ở Cái Bang, ra trận giết được bao nhiêu kẻ gian ác cực kỳ lợi hại,
nhưng bất luận cuộc ác đấu kịch liệt đến thế nào, khi về tới bản Bang, ông cũng chỉ
nói sơ qua là đã giết được người này người nọ. Còn những việc từng trải gian nan
thì bất cứ người nào hỏi ông cũng không chịu nói ra.
Lúc này nghe A Tử hỏi đến, nhớ lại đời mình từng đánh quen trăm trận, lâm
địch thế nào rút lui ra sao, kể về lòng dũng cảm của ông không bao giờ nói hết
được.
Tuy nhiên, ông cũng chỉ trả lời một cách lờ mờ:
- Tôi đánh nhau với ai, đều là chuyện bất đắc dĩ. Ðã bất đắc dĩ mà phải chiến
đấu thì làm gì còn có chuyện dũng cảm nữa.
A Tử nói:
- Em biết rồi! Chuyện dũng cảm nhất của tỷ phu là cuộc ác đấu ở Tụ Hiền
Trang. Kiều Phong rùng mình hỏi:
- Sao cô biết việc ấy?
A Tử đáp:
- Hôm đó ở hồ Tiểu Kính, sau khi tỷ phu đi rồi, gia gia, má má cùng bọn thuộc
hạ gia gia em có nói chuyện đến tỷ phu và xem chừng ai nấy đều bội phục võ công
tỷ phu. Họ kể rằng tỷ phu đến Tụ Hiền Trang dự cuộc anh hùng đại hội rồi một
mình đấu với quần hùng chỉ vì câu chuyện đến chữa nội thương cho một thiếu nữ
lại chính là tỷ nương em. Lúc đó gia gia cùng má má em chưa biết A Châu tỷ
nương là ái nữ của mình. Họ còn biểu tỷ phu đối xử với nghĩa phụ, nghĩa mẫu cùng
ân sư cực kỳ độc ác tàn nhẫn, nhưng đối với đàn bà con gái rất đa tình. Họ kết luận
tỷ phu vong ân phụ nghĩa, tàn nhẫn cùng hiếu sắc, là con người bất cận nhân tình..
Nói tới đó nàng cười lên khanh khách.
Kiều Phong lẩm bẩm:
- Vong ân phụ nghĩa, tàn nhẫn hiếu sắc! Hỡi ơi! Trách nào những bậc anh
hùng hảo hán Trung Nguyên chẳng nghiến răng căm giận Kiều Phong này!
Ðại quân đi liền trong mấy ngày về đến Thượng Kinh.
Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

662

Nguyên tác: Kim Dung

Trăm quan ở lại giữ kinh thành cùng trăm họ đã được tin, ra tận ngoài xa để
đón tiếp.
Lá cờ soái của Kiều Phong đi đến đâu cũng được trăm họ thắp hương quỳ lạy,
hoan hô ca tụng công đức của Kiều Phong vì họ biết rằng nếu ông không dẹp xong
cuộc biến loạn này thì không biết còn bao nhiêu quân sĩ nước Liêu phải uổng
mạng. Nhân dân ở Thượng kinh đại đa số là gia quyến ngự doanh quân, cố nhiên
cảm kích ơn đức ông vô cùng!
Kiều Phong lỏng buông tay khấu cho ngựa đi bước một. Trăm họ reo hò vang
dội:
- Ðội ơn Nam Viện Ðại Vương đã cứu mạng!
Ch...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
661
HI TH BN MƯƠI TÁM
KIU ANH HÙNG PHNG MNG XUT CHINH
iu Phong xưa nay không ưa k nhng trn đắc thng hay nhng võ công
oanh lit ca mình.
Hi ông còn Cái Bang, ra trn giết được bao nhiêu k gian ác cc k li hi,
nhưng bt lun cuc ác đấu kch lit đến thế nào, khi v ti bn Bang, ông cũng ch
nói sơ qua là đã giết được người này người n. Còn nhng vic tng tri gian nan
thì bt c người nào hi ông cũng không chu nói ra.
Lúc này nghe A T hi đến, nh li đời mình tng đánh quen trăm trn, lâm
địch thế nào rút lui ra sao, k v lòng dũng cm ca ông không bao gi nói hết
được.
Tuy nhiên, ông cũng ch tr li mt cách l m:
- Tôi đánh nhau vi ai, đều là chuyn bt đắc dĩ. Ðã bt đắc dĩ mà phi chiến
đấu thì làm gì còn có chuyn dũng cm na.
A T nói:
- Em biết ri! Chuyn dũng cm nht ca t phu là cuc ác đấu T Hin
Trang. Kiu Phong rùng mình hi:
- Sao cô biết vic y?
A T đáp:
- Hôm đó h Tiu Kính, sau khi t phu đi ri, gia gia, má má cùng bn thuc
h gia gia em có nói chuyn đến t phu và xem chng ai ny đều bi phc võ công
t phu. H k rng t phu đến T Hin Trang d cuc anh hùng đại hi ri mt
mình đấu vi qun hùng ch vì câu chuyn đến cha ni thương cho mt thiếu n
li chính là t nương em. Lúc đó gia gia cùng má má em chưa biết A Châu t
nương là ái n ca mình. H còn biu t phu đối x vi nghĩa ph, nghĩa mu cùng
ân sư cc k độc ác tàn nhn, nhưng đối vi đàn bà con gái rt đa tình. H kết lun
t phu vong ân ph nghĩa, tàn nhn cùng hiếu sc, là con người bt cn nhân tình..
Nói ti đó nàng cười lên khanh khách.
Kiu Phong lm bm:
- Vong ân ph nghĩa, tàn nhn hiếu sc! Hi ơi! Trách nào nhng bc anh
hùng ho hán Trung Nguyên chng nghiến răng căm gin Kiu Phong này!
Ði quân đi lin trong my ngày v đến Thượng Kinh.
K
Lục mạch thần kiếm - Hồi 48 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 48 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 48 9 10 496