Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 52

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

744

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ NĂM MƯƠI HAI

VU OAN GIÁ HOẠ CHO NGƯỜI

C

hiều hôm ấy đi rẽ về hướng Nam.
Trong khi đi đường, Tam Tĩnh thốt nhiên nói đến giáo lý nhà Phật,

y bảo:

- Trời đất sinh ra muôn vật. Sang, hèn, họa, phúc đều do kiếp trước mà ra. Một
người hại đời gây nên nghiệp chướng thì kiếp này phải hóa làm trâu ngựa để cho
người cưỡi. Tỉ như Du Thản Chi dù chưa hóa làm trâu ngựa, nhưng cũng phải làm
nô lệ cho người. Ðó cũng là kiếp trước nặng nợ, nên kiếp này phải trả. Nếu kiếp
này có tích nhiều âm đức thì kiếp sau mới được hưởng phúc.
Du Thản Chi nghe y nói vậy nửa tin nửa ngờ, rồi gã tự hỏi:
- Thằng cha này vừa ra tay đã giết hai nhà sư, tàn nhẫn đến thế là cùng. Trong
đời mi chắc đã giết bao nhiêu người nữa. Vậy mà mi còn dám mở miệng nói đến
tích đức tu nhơn ư?
Nhưng gã đang bị trong vòng kiềm tỏa của Tam Tĩnh, nên trong bụng nghĩ
như vậy mà không dám nói ra.
Hai người trông thấy về hướng Ðông Nam mà đi luôn mấy ngày.
Tiết trời đã ấm áp dần dần.
Du Thản Chi nghe Tam Tinh vừa đi đường vừa hỏi lối về Hà Tân thì trong
bụng mừng thầm. Gã
nghĩ bụng:
- Xuống bể càng hay, được ngồi thuyền, mình không phải làm trâu ngựa cho
hắn nữa.
..............( thiếu một đoạn)............
- Tên tiểu tặc họ Du phải vào bón phân trong vườn rau để tư tâm hỏi đã làm
nên tội lỗi.
Du Thản Chi ngơ ngác theo mấy nhà sư vào vườn rau bái kiến kiếm một nhà
sư quản lý vườn này.
Nhà sư quản lý vườn pháp hiệu Duyên Căn hình thù bé nhỏ mà gầy khẳng gầy
kheo, đã rụng mất hai chiếc răng cửa. Lúc y nói miệng để trống hốc. Y thấy Du
Thản Chi đầu bịt lồng sắt hình thù quái gở lấy làm thích thú.

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

745

Nguyên tác: Kim Dung

Lão ngồi trên ghế dài, nghếch chân lên, hỏi lai lịch Du Thản Chi.
Du Thản Chi nghĩ :
- Cha bác mình là những nhân vật có tên tuổi trong võ lâm, nếu bữa nay mình
nói thật ra há chẳng làm nhục đến oai danh Du thị Song hùng và Tụ Hiền Trang ư?
Nghĩ vậy, gã chỉ khai mình là người tầm thường quê kệch, chẳng may bị quan
binh Khất Ðan bắt đem đi, rồi bị hành hạ khổ sở.
Nhà sư này rất ưa chuyện trò, những chi tiết nhỏ nhặt lão cũng muốn hỏi chân
tơ kẻ tóc quyết không để cho Du Thản Chi ăn nói hàm hồ. Nhưng Du Thản Chi
quyết ý dấu nhẹm thân thế mình.
Ngoài điều gã kể mình là thiếu niên nhà nông, gã không nói thêm gì nữa.
Nhà sư tra ngọn hỏi ngành mãi đến tối mịt mới xong, tính vừa ba giờ đồng hồ.
Nhà sư Duyên Căn hỏi đi hỏi lại hết lần này đến lần khác để kiếm lấy một chỗ
sơ h...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
744
HI TH NĂM MƯƠI HAI
VU OAN GIÁ HO CHO NGƯỜI
hiu hôm y đi r v hướng Nam.
Trong khi đi đường, Tam Tĩnh tht nhiên nói đến giáo lý nhà Pht,
y bo:
- Tri đất sinh ra muôn vt. Sang, hèn, ha, phúc đều do kiếp trước mà ra. Mt
người hi đời gây nên nghip chướng thì kiếp này phi hóa làm trâu nga để cho
người cưỡi. T như Du Thn Chi dù chưa hóa làm trâu nga, nhưng cũng phi làm
nô l cho người. Ðó cũng là kiếp trước nng n, nên kiếp này phi tr. Nếu kiếp
này có tích nhiu âm đức thì kiếp sau mi được hưởng phúc.
Du Thn Chi nghe y nói vy na tin na ng, ri gã t hi:
- Thng cha này va ra tay đã giết hai nhà sư, tàn nhn đến thế là cùng. Trong
đời mi chc đ ã giết bao nhiêu người na. Vy mà mi còn dám m ming nói đến
tích đức tu nhơn ư?
Nhưng gã đang b trong vòng kim ta ca Tam Tĩnh, nên trong bng nghĩ
như vy mà không dám nói ra.
Hai người trông thy v hướng Ðông Nam mà đi luôn my ngày.
Tiết tri đã m áp dn dn.
Du Thn Chi nghe Tam Tinh va đi đường va hi li v Hà Tân thì trong
bng mng thm. Gã
nghĩ bng:
- Xung b càng hay, được ngi thuyn, mình không phi làm trâu nga cho
hn na.
..............( thiếu mt đon)............
- Tên tiu tc h Du phi vào bón phân trong vườn rau để tư tâm hi đã làm
nên ti li.
Du Thn Chi ngơ ngác theo my nhà sư vào vườn rau bái kiến kiếm mt nhà
sư qun lý vườn này.
Nhà sư qun lý vườn pháp hiu Duyên Căn hình thù bé nh mà gy khng gy
kheo, đã rng mt hai chiếc răng ca. Lúc y nói ming để trng hc. Y thy Du
Thn Chi đầu bt lng st hình thù quái g ly làm thích thú.
C
Lục mạch thần kiếm - Hồi 52 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 52 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 52 9 10 359