Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 57

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

829

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ NĂM MƯƠI BẨY

NHỮNG TẤN BI HÀI KỊCH TẠI TIẾT GIA TRANG

B

ên cửa cấm một lá cờ chiêu hồn.
Quả trong nhà có đám tang không còn nghi ngờ gì nữa.

Lúc này nhà sư đã nhìn rõ trên đèn lồng có viết hai hàng chữ:
"Tiết Công Mộ Hoa chi tang".
"Hưởng niên lục thập ngũ tế".
(Ðám tang Tiết Công Mộ Hoa, hưởng thọ sáu mươi lăm tuổi).
- Không hiểu Tiết Mộ Hoa có phải là Tiết Thần Y không? Nhưng trạc tuổi
muốn đúng rồi. Nếu quả Tiết Thần Y không chữa được cho mình mà chết đi thì
hỏng bét!
Lúc nhà sư dừng ngựa trầm ngâm thì Ðặng Bách Xuyên và Công Dã Càn cũng
thúc ngựa đến nơi.
Ba người ngơ ngác nhìn nhau đều lộ vẻ hoài nghi không nhất quyết.
Bỗng thấy phía trong cửa có tiếng khóc vang lên, tiếng khóc của một người
đàn bà:
- Lão gia ơi! Lão gia y thuật như thần, ngờ đâu lại bị cấp chứng bỏ chúng tôi
mà đi. Tuy lão gia ngoại hiệu là "Diêm Vương Ðịch" mà rốt cuộc cũng bị tay Diêm
Vương lôi đi. Bây giờ xuống Diêm cung chắc bị Diêm Vương hành hạ khổ sở!
Ba cổ xe lớn cùng A Bích và sáu nhà sư chùa Thiếu Lâm pháp hiệu có chữ
"Tuệ" cũng đến nơi.
A Bích nghe tiếng người khóc để viếng Tiết Thần Y thì cả kinh thất sắc nói:
- Ðại ca ơi! Chúng mình thật xui quá rồi!
Ðặng Bách Xuyên không trả lời nàng, nhảy xuống ngựa cất tiếng nói to:
- Huyền Nạn đại sư chùa Thiếu Lâm dẫn mấy người bạn đến có việc khẩn cầu
Tiết Thần Y.
Tiếng y nói bình thường cũng oang oang như tiếng chuông đồng, lúc này y
còn lấy hơi nói to hơn một chút nên vọng đi rất xa.
Tiếng khóc trong nhà bỗng im bặt. Một lúc sau mới thấy một người đàn ông
và một người đàn bà già ăn mặc như kẻ nô bộc trong nhà chạy ra nước mắt nước
mũi nhể nhãi. Hai người nghẹn ngào trông rất thương tâm.

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

830

Nguyên tác: Kim Dung

Lão bộc đấm ngực nói:
- Lão gia chúng tôi mất từ chiều hôm qua. Các vị... các vị không gặp được nữa
rồi.
Huyền Nạn chấp tay để trước ngực hỏi:
- Tiên sinh mắc bịnh gì mà tạ thế?
Lão bộc đáp:
- Không hiểu là bệnh gì. Ðột nhiên lão gia nấc lên mấy cái rồi nghẹt thở. Lão
gia chúng tôi vốn thân thể tráng liện, tuổi cũng chưa già mấy. Thật là một sự không
ngờ! Thật là một sự không ngờ!
Huyền Nạn lại hỏi:
- Trong nhà Tiết Thần Y còn ai không?
Lão bộc đáp:
- Không có ai. Không còn một người nào hết.
Công Dã Càn cùng Ðặng Bách Xuyên đưa mắt nhìn nhau cả hai người cùng
nhận ra rằng khi lão bộc nói mấy câu này giọng nói không có vẻ tự nhiên và thiếu
thành thật.
Huyền Nạn thở dài nói:
- Con người ta sốn...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
829
HI TH NĂM MƯƠI BY
NHNG TN BI HÀI KCH TI TIT GIA TRANG
ên ca cm mt lá c chiêu hn.
Qu trong nhà có đám tang không còn nghi ng gì na.
Lúc này nhà sư đã nhìn rõ trên đèn lng có viết hai hàng ch:
"Tiết Công M Hoa chi tang".
"Hưởng niên lc thp ngũ tế".
(Ðám tang Tiết Công M Hoa, hưởng th sáu mươi lăm tui).
- Không hiu Tiết M Hoa có phi là Tiết Thn Y không? Nhưng trc tui
mun đúng ri. Nếu qu Tiết Thn Y không cha được cho mình mà chết đi thì
hng bét!
Lúc nhà sư dng nga trm ngâm thì Ðng Bách Xuyên và Công Dã Càn cũng
thúc nga đến nơi.
Ba người ngơ ngác nhìn nhau đều l v hoài nghi không nht quyết.
Bng thy phía trong ca có tiếng khóc vang lên, tiếng khóc ca mt người
đàn bà:
- Lão gia ơi! Lão gia y thut như thn, ng đâu li b cp chng b chúng tôi
đi. Tuy lão gia ngoi hiu là "Diêm Vương Ðch" mà rt cuc cũng b tay Diêm
Vương lôi đi. Bây gi xung Diêm cung chc b Diêm Vương hành h kh s!
Ba c xe ln cùng A Bích và sáu nhà sư chùa Thiếu Lâm pháp hiu có ch
"Tu" cũng đến nơi.
A Bích nghe tiếng người khóc để viếng Tiết Thn Y thì c kinh tht sc nói:
- Ði ca ơi! Chúng mình tht xui quá ri!
Ðng Bách Xuyên không tr li nàng, nhy xung nga ct tiếng nói to:
- Huyn Nn đại sư chùa Thiếu Lâm dn my người bn đến có vic khn cu
Tiết Thn Y.
Tiếng y nói bình thường cũng oang oang như tiếng chuông đồng, lúc này y
còn ly hơi nói to hơn mt chút nên vng đi rt xa.
Tiếng khóc trong nhà bng im bt. Mt lúc sau mi thy mt người đàn ông
và mt người đàn bà già ăn mc như k nô bc trong nhà chy ra nước mt nước
mũi nh nhãi. Hai người nghn ngào trông rt thương tâm.
B
Lục mạch thần kiếm - Hồi 57 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 57 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 57 9 10 289