Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 59

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

873

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN

TIẾT THẦN Y KỂ CHUYỆN ĐỒNG MÔN

N

guyên Thông Biện tiên sinh tức là Lung Ác lão nhân (ông già câm điếc)
tai lão điếc lòi, miệng lão câm đặc, lão lấy danh hiệu là Thông Biện tiên
sinh. Bọn đồ đệ trong môn phái lão đều bị lão chọc thủng lá nhỉ cho điếc, cắt đầu
lưỡi cho câm. Chuyện này trên chốn giang hồ ai cũng biết rõ. Ðã là đệ tử lão quyết
không có một người nào là không câm điếc. Thế mà bọn Khang Quảng Lăng ai
cũng tinh mắt tai thính nói năng hoạt bát hơn cả người thường nhiều nên mọi người
rất lấy làm kỳ!
Tiết Mộ Hoa nói:
- Các đệ tử dưới trướng gia sư thảy đều câm điếc nhưng chỉ những người nhập
môn sau trong vòng ba mươi năm nay mà thôi, còn trước kia gia sư không điếc mà
cũng không câm. Số là gia sư bị sư đệ người là Tinh Tú lão quái Ðinh Xuân Thu
khiêu khích mà biến thành câm điếc.
Bọn Huyền Nạn bấy giờ mới vỡ lẽ đồng thanh nói:
- À ra thế đấy.
Tiết Mộ Hoa lại nói:
- Tổ sư tại hạ thu nạp hai vị đồ đệ: Ðại đệ tử họ Tô tên gọi Tinh Hà. Vị này là
gia sư. Nhị đệ là Ðinh Xuân Thu. Ban đầu võ công cả hai vị xuýt soát nhau. Nhưng
về sau thì có kẻ hơn người kém.
Bao Bất Ðồng nói xen vào:
- Hà hà! Nhất định sư thúc tiên sinh là Ðinh Xuân Thu bản lãnh giỏi hơn sư
phụ tiên sinh rồi. Ðiều đó tiên sinh chả cần nói chúng tôi cũng đã biết.
Tiết Mộ Hoa nói:
- Nói đúng ra thì không phải vậy. Nguyên tổ sư tại hạ học hỏi cả về trên trời
cho đến nhân gian. Sở học của người thật là bao la bát ngát...
Bao Bất Ðồng nói:
- Tiên sinh nói thì chúng tôi cũng biết vậy thôi, chứ chẳng lấy gì làm tang
chứng làl ão học rộng.
Tiết Mộ Hoa biết tính Bao Bất Ðồng là hay bắt bẽ bài bác nên lão không cãi lẽ
với y, lão liền kể tiếp:
- Ban đầu sư phụ tại hạ cùng Ðinh Xuân Thu đều học chuyên về võ công.
Nhưng về sau sư phụ tại hạ phân tâm học thêm ngón đàn của tổ sư nữa.
Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

874

Nguyên tác: Kim Dung

Bao Bất Ðồng nhìn Khang Quảng Lăng nói:
- Ha ha! Té ra tiếng đàn của Khang tiên sinh học được ở quỷ môn tà đạo.
Tiết Mộ Hoa nói:
- Giả tỉ sư phụ tại hạ chỉ học thêm ngón đàn nữa thì cũng không có gì đáng
ngại lắm. Nhưng tổ sư tại hạ học rộng đủ thứ cầm kỳ thi họa, bốc tướng số cùng
các công nghệ tạp nhạp, chẳng món gì là không biết, chẳng nghề nào là không tinh.
Sư phụ tại hạ bắt đầu học đánh đàn chẳng bao lâu lại học đến đánh cờ, rồi
quay ra học thư pháp cùng hội họa. Các vị thử tưởng xem: Những môn học này
môn nào chả tốn phí rất nhiều tâm lực cùng ngày ...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
873
HI TH NĂM MƯƠI CHÍN
TIT THN Y K CHUYN ĐỒNG MÔN
guyên Thông Bin tiên sinh tc là Lung Ác lão nhân (ông già câm điếc)
tai lão điếc lòi, ming lão câm đặc, lão ly danh hiu là Thông Bin tiên
sinh. Bn đồ đệ trong môn phái lão đều b lão chc thng lá nh cho điếc, ct đầu
lưỡi cho câm. Chuyn này trên chn giang h ai cũng biết rõ. Ðã là đệ t lão quyết
không có mt người nào là không câm điếc. Thế mà bn Khang Qung Lăng ai
cũng tinh mt tai thính nói năng hot bát hơn c người thường nhiu nên mi người
rt ly làm k!
Tiết M Hoa nói:
- Các đệ t dưới trướng gia sư thy đều câm điếc nhưng ch nhng người nhp
môn sau trong vòng ba mươi năm nay mà thôi, còn trước kia gia sư không điếc mà
cũng không câm. S là gia sư b sư đệ người là Tinh Tú lão quái Ðinh Xuân Thu
khiêu khích mà biến thành câm điếc.
Bn Huyn Nn by gi mi v l đồng thanh nói:
- À ra thế đấy.
Tiết M Hoa li nói:
- T sư ti h thu np hai v đồ đệ: Ði đệ t h Tô tên gi Tinh Hà. V này là
gia sư. Nh đệ là Ðinh Xuân Thu. Ban đầu võ công c hai v xuýt soát nhau. Nhưng
v sau thì có k hơn người kém.
Bao Bt Ðng nói xen vào:
- Hà hà! Nht định sư thúc tiên sinh là Ðinh Xuân Thu bn lãnh gii hơn sư
ph tiên sinh ri. Ðiu đó tiên sinh ch cn nói chúng tôi cũng đã biết.
Tiết M Hoa nói:
- Nói đúng ra thì không phi vy. Nguyên t sư ti h hc hi c v trên tri
cho đến nhân gian. S hc ca người tht là bao la bát ngát...
Bao Bt Ðng nói:
- Tiên sinh nói thì chúng tôi cũng biết vy thôi, ch chng ly gì làm tang
chng làl ão hc rng.
Tiết M Hoa biết tính Bao Bt Ðng là hay bt b bài bác nên lão không cãi l
vi y, lão lin k tiếp:
- Ban đầu sư ph ti h cùng Ðinh Xuân Thu đều hc chuyên v võ công.
Nhưng v sau sư ph ti h phân tâm hc thêm ngón đàn ca t sư na.
N
Lục mạch thần kiếm - Hồi 59 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 59 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 59 9 10 6