Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 68

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø s¸u m¬i t¸m
Cuéc tû thÝ gi÷a §inh Xu©n Thu vµ Mé Dung Phôc
B
×nh sinh §inh Xu©n Thu ph¶i c¸i tËt lµ rÊt a nghe nh÷ng lêi phØnh nÞnh. Ngêi
ngoµi nãi khÐo ch¼ng kh¸c nµo g·i tróng vµo chç ng÷a, l·o l¹i cµng thÝch phæng mòi lªn.
Bän ®å ®Ö nµy ®· theo l·o mÊy chôc n¨m trêi. L·o yªn trÝ r»ng chóng khoa tr¬ng c«ng
®øc m×nh lµ thËt. NÕu cã kÎ nµo kh«ng biÕt thæi phång l·o lªn th× l·o l¹i ngê h¾n lµ kh«ng
cã d¹ trung thµnh.
Bän ®Ö tö hiÓu biÕt s©u xa tÝnh nÕt l·o, hÔ cø gÆp ®îc c¬ héi lµ chóng chôp ngay lÊy
®Ó t¸n d¬ng mét c¸ch rÊt ngé nghÜnh:
Ta nªn biÕt r»ng ®èi víi §inh Xu©n Thu kÎ ®Ö tö nµo kÐm khoa nÞnh hãt ®Ó mÊt lßng
s phô h·y cßn lµ viÖc nhá, song kh«ng giê phót nµo quªn ®îc mèi lo ©u vÒ tÝnh m¹ng
míi lµ viÖc lín h¬n.
T×nh thùc mµ nãi th× kh«ng ph¶i bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó hÕt th¶y ®Òu lµ h¹ng mÆt dµy
v« sØ c¶ ®©u, nhng mét lµ v× t×nh thÕ b¾t buéc kh«ng xu nÞnh s phô quyÕt kh«ng thÓ tån
t¹i ®îc, hai lµ chóng ®i theo thÇy l©u ngµy, c©u chuyÖn nÞnh bî ®· thµnh thãi quen råi cø
thuËn miÖng tu«n ra, ch¼ng lÊy thÕ lµm ®iÒu ®¸ng thÑn n÷a.
§inh Xu©n Thu vuèt r©u mØm cêi nghe bän ®Ö tö ca tông kho¸i chÝ v« cïng? Bé r©u
cña l·o lóc ®Êu phÐp cïng s huynh lµ Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ ®· bÞ ch¸y mÊt mét
m¶ng lín, nhng tha thít cßn l¹i ®îc mét Ýt còng t¹m ®ñ ®Ó vuèt ch¬i.
VÒ sau l·o l¹i ngÊm ngÇm tung thuèc kÞch ®éc "tam tiÕu tiªu dao t¸n" lµm cho T«
Tinh Hµ mÊt m¹ng. VËy cuéc ®Êu ®ã cuèi cïng vÉn lµ l·o th¾ng th× dï cã mÊt mét Ýt r©u
còng ch¼ng ®¸ng kÓ g×.
Trong kho¶ng thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m, nh÷ng lêi t¸n d¬ng ®· nh¹t ®i dÇn
dÇn. Cßn g· nµo muèn nãi trêng giang ®¹i h¶i, §inh Xu©n Thu còng d¬ tay lªn ra hiÖu
cho hä ®õng nãi n÷a.
Lêi t¸n tông chÊm døt th× l¹i thÊy bän ®Ö tö ®ång thanh nãi:
- C«ng ®øc s phô trïm trêi lÊp ®Êt. Bän ®Ö tö chóng con ngu dèt, mu«n phÇn kh«ng
biÓu d¬ng ®îc mét.
§inh Xu©n Thu gËt ®Çu mØm cêi quay ra hái A Tö:
- A Tö! Mi cßn ®iÒu chi muèn nãi n÷a kh«ng?
A Tö nghÜ ngay:
- Tríc kia s phô vèn thiªn ¸i m×nh h¬n ai hÕt ma còng chØ v× chç m×nh khÐo ca tông
l·o ë nhiÒu ®iÓm ®Æc biÖt, ®a ra nh÷ng lêi t¸n d¬ng mµ bän s huynh kh«ng ®Ò cËp ®Õn,
v× hä kÐm th«ng minh, chØ nhai ®i nhai l¹i nh÷ng c©u th«ng thêng cã c¶ tr¨m n¨m råi.
NghÜ vËy nµng liÒn lªn tiÕng:
- S phô! Së dÜ ®Ö tö lÊy c¾p "BÝch Ngäc v¬ng ®Ønh" cña s phô còng lµ v× cã quan
niÖm riªng.
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 68 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 68 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 68 9 10 920