Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 71

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung
Typed by LAW http://wwwvietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
A Tö thÐt lªn lanh l¶nh:
- Sao ng¬i l¹i cøu ta ®em ra ®©y?
Du Th¶n Chi ®¸p:
- C« n¬ng! Lóc ®ã... mµ t¹i h¹ kh«ng ra tay th× c« cßn khæ n÷a.
A Tö hái:
- Ta chÞu khæ th× viÖc g× ®Õn ng¬i?
Du Th¶n Chi ngÈn mÆt ra håi l©u råi Êp óng ®¸p:
- C« n¬ng! T¹i h¹... chØ muèn cho c«... kh«ng ph¶i khæ së. TuyÖt kh«ng cã ¸c ý g×.
C« n¬ng tr¸ch m¾ng t¹i h¹... Hìi «i! NÕu t¹i h¹ biÕt thÕ th× kh«ng ra tay gi¶i cøu n÷a.
A Tö võa khãc võa nãi:
- Di nhiªn lµ ta ®au khæ. TØ nh ng¬i mµ ®ét nhiªn bÞ mï hai m¾t trong lßng ng¬i cã
vui síng ®îc kh«ng?
Du Th¶n Chi nh¨n nhã cêi ®¸p:
- NÕu cÆp m¾t c« n¬ng s¸ng l¹i ®îc th× dï t¹i h¹ cã ph¶i ®ui mï còng rÊt cam t©m.
A Tö ngÈn ngêi ra mét lóc. Håi l©u nµng im tiÕng khãc, hái:
- Ng¬i lµ ai?
Du th¶n Chi nghe nµng hái vËy th× kh«ng khái ín l¹nh. Nguyªn g· vèn kÝnh mé A Tö,
sïng b¸i A Tö. Lóc ngêi g· kh«ng gÇn nµng, tr¸i tim g· kh«ng giê phót nµo lµ kh«ng nghÜ
tíi nµng. G· tëng nµng nghe thanh ©m còng biÕt g· råi. Cí sao nµng cßn hái c©u nµy?
Hay lµ l©u ngµy nµng ®· quªn m×nh?
A Tö ë Nam Kinh níc Liªu hëng mïi phó quÝ, thiÕu g× nh÷ng cuéc vui ch¬i. G·
®Çu s¾t ®i råi th× l¹i cã trß kh¸c ®Ó nµng gi¶i muén, nªn nµng ®· quªn s¹ch kh«ng nhí g×
®Õn mÆt mòi tiÕng t¨m Du th¶n Chi n÷a. V¶ l¹i, nµng võa ®îc cøu tho¸t khái tay §inh
Xu©n Thu, nµng ®o¸n ch¾c lµ mét tay cao thñ vâ l©m nµo, chø ®©u cã ngê lµ Du Th¶n Chi?
© HQD
Håi thø bÈy m¬i mèt
Nh÷ng phót mª ly cña g· si t×nh
D
u Th¶n Chi thén mÆt ra håi l©u kh«ng tr¶ lêi. Bçng nghe A Tö lªn tiÕng hái n÷a:
.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 71 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 71 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 71 9 10 750