Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 81

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by NTT http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
1
Håi thø 81
T©y H¹ quèc v¬ng ra b¶ng chiªu phß m·
§Æng B¸ch Xuyªn ®a ngãn tay gi÷a bªn tr¸i ra ®iÓm vµo hai huyÖt träng yÕu tríc
ngùc l·o C¸i.
Nguyªn phÐp ®iÓm huyÖt "TriÖt huyÕt chØ" cña y hiÖu nghiÖm nh thÇn, hÔ ®iÓm xong
lµ cÇm m¸u ngay tøc kh¾c. ThÕ mµ lÇn nµy y ®iÓm ®Õn hai lÇn, miÖng l·o C¸i vÉn øa m¸u
ra kh«ng ngõng l¹i ®îc.
§Æng B¸ch Xuyªn chau mµy khÏ la lªn mét tiÕng thÊt väng.
V¬ng Ngäc YÕn nãi:
- §Æng ®¹i ca! L·o nµy bÞ néi lùc ©m hµn ®Èy huyÕt ngîc lªn. §¹i ca ph¶i ®iÓm vµo
c¸c huyÖt ®¹o sau lng míi ®îc.
§Æng B¸ch Xuyªn nghe nµng nãi liÒn tØnh ngé, xoay tay ®iÓm vµo huyÖt "ThÇn §¹o"
vµ huyÖt "Chi D¬ng" sau lng l·o C¸i, qu¶ nhiªn l·o phun ra hai côc m¸u n÷a råi ®×nh chØ
ngay.
C«ng D· Cµn l¹i nhÐt vµo miÖng l·o mét viªn thuèc ch÷a th¬ng. ChØ trong chíp m¾t,
l·o C¸i hÝt mét h¬i thë m¹nh råi run run nãi:
- §a t¹... ©n c«ng ®· cøu viÖn l·o phu... Xin ©n c«ng... cho t«n tÝnh ®¹i danh.
§Æng B¸ch Xuyªn ®¸p:
- §· lµ b¹n giang hå víi nhau th× viÖc t¬ng trî trong lóc nguy cÊp lµ thêng. Hµnh
®éng nhá män nµy cã chi ®¸ng kÓ mµ tóc h¹ ph¶i quan t©m?
L·o C¸i l¹i hÝt mét h¬i ch©n khÝ n÷a liÒn c¶m thÊy khÝ lùc m×nh cø tho¸t ra ngoµi dÇn
mßn. L·o toan thß tay vµo bäc ®Ó mãc lÊy vËt g× nhng kiÖt lùc mÊt råi kh«ng cÊt tay lªn
®îc n÷a. L·o nãi:
- PhiÒn... t«n gi¸...
C«ng D· Cµn hiÓu ý hái:
- Tóc h¹ muèn lÊy vËt g× ph¶i kh«ng?
L·o C¸i gËt ®Çu.
C«ng D· Cµn liÒn mãc giïm nh÷ng ®å vËt trong bäc l·o ra thÊy ®ñ thø nµo ho¶ ®ao,
nµo ®¸ löa, nµo ¸m khÝ, nµo dîc vËt, nµo l¬ng kh«, nµo b¹c vôn... L·o C¸i thÒu thµo nãi:
- L·o phu... kh«ng sèng ®îc n÷a råi... Bøc b¶n v¨n nµy... rÊt lµ quan träng... Xin ©n
c«ng trao dïm vµo tay mét vÞ trëng l·o C¸i bang... L·o rÊt c¸m ¬n...
L·o võa nãi võa thë hæn hÓn, ®ång thêi nhÊc lÊy mét tËp giÊy vµng mµ C«ng D· Cµn h·y
cßn cÇm ë trong tay.
Mé Dung Phôc nãi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 81 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 81 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 81 9 10 633