Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 82

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
1
Håi thø t¸m m¬i hai
Gi÷a rõng hoang loÐ ¸nh ®Ìn xanh
C«ng D· Cµn khÏ h¾ng giäng nãi:
- Tha c«ng tö! Tù cæ chÝ kim, nh÷ng ngêi lµm nªn sù nghiÖp lín lao ®Òu kh«ng c©u
nÖ tiÓu tiÕt. §· lµ bËc ®¹i anh hïng, ®¹i hµo kiÖt th× ph¶i ®¹p tung bøc thµnh "t×nh ¸i" ng¨n
trë tiÒn ®å...
Bao BÊt §ång còng nãi lu«n:
- Mét khi kh«i phôc l¹i ®îc níc §¹i Yªn, C«ng tö lªn ng«i chóa tÓ mét níc trung
hng th× tam cung lôc viÖn thiÕu chi vµ kh«ng cßn lµ mét chuyÖn ®¸ng nãi n÷a. Khi ®ã
c«ng chóa níc T©y H¹ sÏ lªn ngåi ch¸nh cung n¬ng n¬ng cßn vÞ biÓu muéi hä V¬ng
sÏ ®îc phong lµm T©y cung n¬ng n¬ng thÕ lµ xong hÕt.
Bao BÊt §ång thêng ngµy chØ a bµi xÝch thuyÕt cña ngêi kh¸c. B©y giê lµ lóc
th¬ng nghÞ ®¹i sù, g· thay ®æi h¼n th¸i ®é vµ nãi toµn nh÷ng lêi hîp ®¹o lý, chø kh«ng c·i
bíng n÷a.
Mé Dung Phôc gËt ®Çu. Chµng lÈm bÈm:
- Phô th©n ta suèt ®êi c¨n dÆn ta r»ng: Trõ viÖc trung hng níc §¹i Yªn, thiªn h¹
tuyÖt kh«ng cßn g× lµ ®¹i sù n÷a. §· nghÜ ®Õn viÖc phôc hng nghiÖp lín th× cã khi con
ph¶i giÕt cha, anh giÕt em, hay c¾t ®øt mèi d©y th©n ¸i gi÷a nghÜa b¹n bÌ.
T×nh yªu trai g¸i cßn ®Ó vµo lßng lµm chi cho bËn. V¶ l¹i V¬ng Ngäc YÕn tuy ®èi víi ta
mét mèi th©m t×nh, cßn ta tríc sau chØ coi nµng nh mét c« em g¸i chí cã g× chung t×nh
víi nµng ®©u. Sau nµy ®¹i sù thµnh råi, m×nh sÏ ®Æt nµng vµo ng«i phi tÇn gia t©m sñng ¸i
mét chót lµ xong hÕt.
Y trÇm ng©m mét lóc råi kh«ng ®Ó ý g× ®Õn V¬ng Ngäc YÕn n÷a quay ra nãi víi bän
thuéc h¹:
- C¸c vÞ nãi rÊt cã lý. §©y qu¶ lµ mét c¬ héi hiÕm cã ®Ó ta mu ®å cuéc kh«i phôc
níc §¹i Yªn. Cã ®iÒu ®· lµ bËc ®¹i trîng phu th× kh«ng thÓ thÊt tÝn ®îc. Ta ®· høa víi
DÞch NhÊt Thanh ®a bøc b¶ng v¨n nµy qua C¸i bang th× ta vÉn ph¶i lµm cho trän lêi høa.
§Æng B¸ch Xuyªn nãi:
- §óng thÕ! §õng nãi C¸i bang kh«ng cã mét nh©n vËt nµo theo kÞp c«ng tö, mµ dï hä
cã ngêi k×nh ®Þch víi m×nh ®i n÷a, th× chóng ta còng kh«ng nªn giÊu diÕm b¶ng v¨n, lµm
mét viÖc ®ª hÌn v« liªm sØ nh vËy ®îc.
Phong Ba ¸c nãi:
- DÜ nhiªn lµ thÕ. §¹i ca nhÞ ca tuú tïng c«ng tö qua T©y H¹ cÇu th©n, tam ca cïng
tiÓu ®Ö ®em b¶ng v¨n qua C¸i bang. Tõ nay ®Õn ngµy trung thu th¸ng t¸m sang n¨m cßn
gÇn mét n¨m n÷a. Bän hä cã lùa ngêi øng tuyÓn còng cßn kÞp ch¸n, kh«ng thÓ tr¸ch bän
ta ®· chiÕm hÕt phÇn tiÖn nghi cña hä.
Mé Dung Phôc nãi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 82 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 82 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 82 9 10 761