Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 89

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø t¸m m¬i cn
TruyÒn thñ ph¸p chèng ng¨n ®¹i ®Þch
C« bÐ chê cho H Tróc diÔn l¹i c¸ch ph¸ thÕ cê bÝ hiÓm xong, trÇm ng©m mét lóc råi
nãi:
- Xem nh thÕ th× tiÓu hoµ thîng lµ ngêi thµnh thùc chø kh«ng ph¶i kÎ nãi h¬u nãi
vîn.
C« ngõng l¹i mét chót råi hái:
- Cßn chuyÖn V« Nhai Tö truyÒn c¸i nhÉn s¾t nµy l¹i cho ng¬i ®Çu ®u«i thÕ nµo,
ng¬i kÓ hÕt l¹i cho ta nghe. Ta nãi tríc cho ng¬i lµ ph¶i nãi thËt ®óng, chØ sai nöa lêi lµ
chÕt víi ta ®ã.
H Tróc ®¸p:
- Xin v©ng.
Råi nhµ s ®em c©u chuyÖn tõ ®Çu: Y ®îc s phô cho xuèng nói ®i ®©u? T¹i sao l¹i
®Õn chç ph¸ thÕ cê bÝ hiÓm? V« Nhai Tö truyÒn c«ng lùc, trao nhÉn thÕ nµo? §inh Xu©n
Thu ®· dïng c¸ch g× ®Ó ¸m to¸n s¸t h¹i T« Tinh Hµ cïng HuyÒn N¹n ®¹i s? M×nh ®i kiÕm
bän s b¸ TuÖ Ph¬ng ra sao? NhÊt nhÊt kÓ l¹i cho c« bÐ kh«ng sãt m¶y may.
Trong khi H Tróc thuËt chuyÖn, c« bÐ kh«ng nãi mét c©u, kh«ng hái mét lêi, cø
®øng ch¨m chó nghe, chê cho nhµ s kÓ xong, c« míi lªn tiÕng:
- Ta nghe ng¬i nãi th× V« Nhai Tö râ rµng lµ s phô ng¬i thÕ mµ ng¬i kh«ng kªu y
b»ng s phô, l¹i gäi y lµ V« Nhai Tö l·o tiªn sinh lµ nghÜa lµm sao?
H Tróc ra chiÒu bÏn lÏn ®¸p:
- TiÓu t¨ng vèn lµ kÎ tu hµnh ë chïa ThiÕu L©m, thiÖt t×nh kh«ng thÓ quy ®Çu m«n
ph¸i nµo kh¸c ®îc.
C« bÐ l¹i hái:
- Ng¬i nhÊt quyÕt kh«ng muèn lµm chëng m«n ph¸i Tiªu Dao ?
H Tróc l¾c ®Çu lu«n mÊy c¸i råi ®¸p:
- TiÓu t¨ng thùc kh«ng muèn lµm chót nµo!
C« bÐ liÒn nãi:
- Nh vËy dÔ l¾m...
H Tróc mõng thÇm, ng¾t lêi hái ngay:
- TiÒn bèi tÝnh b©y giê ph¶i lµm thÕ nµo míi rót lui ®îc?
C« bÐ cêi nãi:
- Khã g×? Ng¬i trao c¸i nhÉn ®ã l¹i cho ta, thÕ lµ xong råi. Ta thay ng¬i lµm chëng
m«n ph¸i Tiªu Dao cho, ®îc kh«ng?
Lục mạch thần kiếm - Hồi 89 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 89 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 89 9 10 106