Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 9

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ónh chuùn...
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung
Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
114
HOÀI THÖÙ CHÍN
CAÙI BANG BÒ ÑÒCH BAO VAÂY
Moïi ngöôøi thaáy Kieàu Phong ra ñi ñeàu chöng höûng. Coù ngöôøi lôùn tieáng goïi:
-Bang chuùa ñöøng ñi nöõa!
Coù ngöôøi hoâ:
-Ñaïi cuïc Caùi bang ñeàu troâng caäy vaøo Bang chuùa, Bang chuùa chuû tröông cho!
Coù ngöôøi naên næ:
-Xin Bang chuùa trôû laïi cho!
Ñoät nhieân coù tieáng goïi vang leân, roài moät caây gaäy töø treân khoâng neùm xuoáng.
Chính laø Kieàu Phong neùm caây Ñaû caåu boång laïi. Töø tröôûng laõo giô tay ra ñoùn laáy.
Tay vöøa chaïm vaøo caây boång thì töø caùnh tay cho ñeán toaøn thaân run leân nhö ñieän
giaät, phaûi buoâng tay ra, dö löïc caây boång vaãn coøn raát maïnh caém saâu xuoáng ñaát maø
ñöùng thaúng.
Bang chuùng ñoàng thanh hoâ vang leân vì hoï troâng thaáy caây boång, moät vaät chí baûo
ñeå traán bang. Hoï coù quan nieäm raèng thaáy caây gaäy töùc laø thaáy Bang chuùa. Trong
loøng moïi ngöôøi ñeàu baâng khuaâng nghó ngôïi. Ñoaøn Döï cuõng goïi:
-Ñaïi ca! Ñaïi ca! Toâi ñi theo ñaïi ca ñaây!
Chaøng haáp taáp ñuoåi theo Kieàu Phong, nhöng vöøa chaïy ñöôïc ba böôùc, chaøng laïi
nhôù ñeán Vöông Ngoïc Yeán, quay laïi nhìn. Vöøa nhìn thaáy maët naøng, chaân chaøng
khoâng sao böôùc ñi ñöôïc nöõa. Trong loøng chaøng töï nhieân naåy ra bao nhieâu moái tô
tình eâm dòu, chaøng quay trôû laïi, ñeán beân Vöông Ngoïc Yeán, hoûi:
-Vöông coâ nöông! Caùc coâ ñònh ñi ñaâu baây giôø?
Vöông Ngoïc Yeán ñaùp:
-Bieåu huynh ta bò hoï vu oan, coù leõ chaøng chöa bieát, ñònh ñi baùo cho chaøng hay.
Ñoaøn Döï teâ taùi trong loøng maø phaûi ngaäm boà hoøn laøm ngoït, noùi:
-uûa! Maáy coâ nhoû tuoåi ñi ñöôøng xa sao tieän, ñeå toâi ñöa ñi.
Chaøng laïi noùi theâm moät caâu ñeå chöõa theïn:
-Toâi vaãn nghe danh coâng töû ñaõ laâu, muoán ñeán gaëp coâng töû moät laàn (?)
Boãng thaáy Töø tröôûng laõo lôùn tieáng noùi:
-Vieäc baùo thuø röûa haän cho Maõ Phoù Bang chuùa chuùng ta coù theå ñeå veà sau seõ tính.
Nhöng baûn bang moät ngaøy khoâng theå voâ chuû, Kieàu Phong ñi roài, vieäc naøy khoâng
theå trì hoaõn ñöôïc. Nhaân luùc ôû ñaây ñoâng ñuû caû, ta phaûi baøn tính ngay baây giôø.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 9 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 9 9 10 417