Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 94

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
1
Håi thø chÝn m¬i t
Thiªn S¬n lôc d¬ng chëng
ång Mç kh«ng thÊy H Tróc tr¶ lêi, l¹i nãi tiÕp:
- Võa råi ng¬i bá ra ®i l¹i ©n cÇn dÆn ta lµ b¶o träng th©n thÓ, ra
chiÒu quan t©m ®Õn ta l¾m. ThÕ mµ ta kh«ng ngê ng¬i lµ mét th»ng lái bÊt l¬ng.
Huèng chi ng¬i ®· cøu tÝnh mÖnh ta, mµ ta ®©y lµ ngêi ©n o¸n ph©n minh, thëng
ph¹t hîp lý. Ta coi ngêi kh¸c h¼n víi bän « l·o ®¹i. B©y giê ta ph¶i gieo "Sinh tö
phï" vµo m×nh ng¬i lµ ta ph¹t ng¬i ®ã, nhng ta sÏ truyÒn cho ng¬i phÐp gi¶i trõ
"Sinh tö phï". §ã lµ mét phÇn thëng xóng ®¸ng ®Òn ¬n ng¬i cøu ta.
H Tróc võa rªn võa nãi:
- V·n bèi ®· b¶o tríc: NÕu tiÒn bèi dïng c¸ch ®ã ®Ó kiÒm chÕ vµ b¾t v·n bèi
lµm viÖc giÕt ngêi, thêng lu©n b¹i lý, th× thµ v·n bèi... chÞu chÕt, chø kh«ng...
chÞu khuÊt phôc.
§ång Mç cêi l¹t nãi:
- Chµ! Ng¬i lµ mét tiÓu hoµ thîng ngang bíng, thÕ mµ ta kh«ng biÕt.
Nhng t¹i sao ng¬i kh«ng nãi ra mµ l¹i cø Êp a Êp óng? Ng¬i nªn biÕt r»ng g· An
®éng chóa kia t¹i sao mµ nãi l¾p?
H Tróc ®¸p:
- Ngµy tríc ch¾c y bÞ tróng... "Sinh tö phï" cña tiÒn bèi... Y ®au ®ín qu¸ råi
miÖng... miÖng...
§ång Mç ng¾t lêi:
- Ng¬i biÕt vËy lµ hay l¾m. "Sinh tö phï" mµ ph¸t t¸c th× mçi ngµy mét tÖ h¹i
h¬n. LÇn ®Çu trong ngêi ngøa ng¸y ®au ®ín, hÕt chÝn lÇn chÝn t¸m m¬i mèt ngµy
råi nh÷ng c¬n ®au khæ ngøa ng¸y mét gi¶m dÇn ®i. Còng qua mét thêi gian t¸m
m¬i mèt ngµy th× l¹i b¾t ®Çu ®au ®ín ngøa ng¸y cßn khæ h¬n lÇn tríc. Cø lÇn lît
mçi tuÇn t¸m m¬i mèt ngµy quanh ®i quÈn l¹i kh«ng bao giê hÕt.
Ngõng mét l¸t mô nãi tiÕp:
- H»ng n¨m ta ph¸i ngêi ®i tuÇn hµnh c¸c §¶o c¸c §éng ®Ó ph¸t thuèc ng¨n
ngõa ®au ®ín vµ ngøa ng¸y. Mçi lÇn ph¸t thuèc l¹i kiÒm h·m "Sinh tö phï" ®îc
mét n¨m kh«ng ph¸t t¸c.
B©y giê H Tróc míi tØnh ngé. Së dÜ c¸c ®éng chóa, ®¶o chóa ph¶i kinh sî
§ång Mç nh bËc thÇn minh, cam t©m chÞu ®¸nh ®Ëp hµnh h¹ lµ ®Ó ®îc bµ ta ph¸t
thuèc ng¨n ngõa "Sinh tö phï" ph¸t t¸c trong mét n¨m. NÕu thÕ nµy th× m×nh chung
§
Lục mạch thần kiếm - Hồi 94 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 94 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 94 9 10 470