Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 97

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø chÝn m¬i bÈy
T©n chñ nh©n cung cung Linh Thøu
§ång Mç cêi ha h¶ nãi:
- Hay l¾m! Hay l¾m! Con tiÖn nh©n kia kinh h·i qu¸ chÕt råi! Ha ha! Mèi thï lín cña
ta thÕ lµ tr¶ xong. Con tiÖn nh©n ph¶i chÕt tríc ta.
§ång Mç nãi råi bÞ kÝch thÝch qu¸ m¹nh, h¬i thë kh«ng tiÕp ®îc, phun ra mét ngôm
m¸u t¬i.
TiÕng "vo vo" do èng s¸o ®en ph¸t ra ë trªn kh«ng trung tõ tõ h¹ thÊp xuèng. H Tróc
liÒn gi¬ tay ra ®ãn lÊy. Y toan bíc l¹i gÇn §ång Mç xem sao, bçng nghe tiÕng vã ngùa
dån dËp pha lÉn tiÕng "leng keng" nh tiÕng nh¹c ngùa. MÊy chôc con l¹c ®µ tõ phÝa t©y
nam ch¹y rÊt nhanh, trong nh¸y m¾t ®· ®Õn n¬i.
H Tróc quay ®Çu nh×n l¹i, thÊy trªn lng l¹c ®µ toµn lµ ®µn bµ cìi. Ai nÊy ®Òu mÆc
¸o xiªm xanh lît, tr«ng ®µng xa tùa hå mét ®¸m m©y xanh l¬ löng bay ®Õn.
Nh÷ng thanh ©m thiÕu n÷ vang lªn:
- Bän thuéc h¹ ®Õn chËm. Téi ®¸ng mu«n th¸c!
MÊy chôc ngêi cìi l¹c ®µ tõ ®»ng xa tr«ng thÊy §ång Mç, lËp tøc nh¶y ngay xuèng
®Õn tríc bµ ta phôc l¹y s¸t ®Êt.
H Tróc thÊy ngêi ®i ®Çu to¸n ®µn bµ nµy lµ mét mô giµ íc chõng n¨m s¸u chôc
tuæi, cßn ngoµi ra lín cã nhá cã, cì bèn m¬i tuæi s¾p xuèng mêi b¶y, mêi t¸m tuæi.
Bän ngêi nµy ra chiÒu khiÕp sî §ång Mç ghª gím. Hä phôc xuèng ®Êt kh«ng d¸m ngöng
®Çu lªn.
§ång Mç ®»ng h¾ng mét tiÕng råi vÎ mÆt tøc giËn hái:
- C¸c ng¬i ®Òu tëng lµ ta ®· chÕt råi ph¶i kh«ng? Ch¼ng cã ai quan t©m ®Õn ta n÷a,
mµ còng ch¼ng lo g× cã ngêi qu¶n thóc c¸c ng¬i, vµ c¸c ng¬i sÏ ®îc th¶nh th¬i vui
thó, kh«ng cßn sî ai n÷a.
§ång Mç nãi xong th× mô giµ nhÊt trong ®¸m ngêi kia dËp ®Çu lu«n mÊy c¸i ®¸p:
- Bän thuéc h¹ mu«n ngµn lÇn kh«ng d¸m thÕ.
§ång Mç hái:
- Sao l¹i kh«ng d¸m? NÕu c¸c ng¬i thùc t×nh cßn nghÜ ®Õn ta th× sao l¹i chØ cã bÊy
nhiªu ngêi ®Õn ®©y?
Mô giµ ®¸p:
- Tha gi¸o chñ! Tõ h«m gi¸o chñ rêi cung, bän thuéc h¹ ai nÊy ®Òu b¨n kho¨n lo
l¾ng...
§ång Mç tøc giËn ng¾t lêi:
- Thói l¾m, thói l¾m!
Lục mạch thần kiếm - Hồi 97 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 97 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 97 9 10 587