Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 1

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø-Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by Lö Haûi hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
-26-
HOÀI THÖÙ NHAÁT
NAÈM CÖÏ ÑÒCH QUAÀN MA KHIEÁP VÍA
Luïc Tieåu Phuïng naèm duoãi daøi treân giöôøng, tröôùc maët ñaët moät chung lôùn ñaày röôïu.
Röôïu khoâng rôùt ra ngoaøi chuùt naøo vì chaøng naèm yeân khoâng cöû ñoäng, coi nhö ngöôøi
cheát roài. Caëp maét chaøng nhaém laïi, thuûy chung khoâng môû ra.
Loâng maøy chaøng raát raäm, loâng mi cuõng daøi. Treân moâi chaøng ñeå hai haøng raâu caét
xeùn raát chænh teà.
Laõo baûn nöông ngoài ñoái dieän vôùi Luïc Tieåu Phuïng ngaém nghía boä raâu meùp cuûa
chaøng.
Muï quaû laø thieáu phuï xinh ñeïp phi thöôøng vôùi caëp loâng maøy cong vuùt, ñoâi maét to lôùn,
ñoâi moâi moïng maø töôi thaém chaúng khaùc traùi ñaøo chín. Baát luaän laø ai ngoù thaáy cuõng
khoâng nhòn ñöôïc muoán ngoaïm moät mieáng.
Nhöng choã kheâu gôïi nhaát trong ngöôøi muï chaúng phaûi laø göông maët, cuõng khoâng
phaûi ôû thaân hình maø ôû caùi phong vaän raát thaønh thuoäc.
Ñaõ laø trai maø ngoù thaáy ngöôøi ñaøn baø nhö muï laø naåy loøng ham muoán.
Nhöng hieän giôø döôøng nhö muï laïi khoaùi hai haøng raâu meùp cuûa Luïc Tieåu Phuïng. Muï
ngaém nghía hoài laâu, laâu laém, boãng noåi leân traøng cöôøi khanh khaùch noùi :
-Hai haøng raâu meùp cuûa Luïc ñaïi thieáu gia hoaøn toaøn gioáng heät hai haøng loâng maøy.
Khoâng traùch ngöôøi ta noùi ñaïi thieáu gia laø ngöôøi coù boán haøng loâng maøy.
Muï cöôøi töôi nhö hoa nôû noùi tieáp :
-Ai chöa nhìn thaáy ñaïi thieáu gia, nhaát ñònh khoâng nghó ra ñöôïc hai haøng loâng maøy
moïc ôû treân moâi.
Luïc Tieåu Phuïng vaãn khoâng nhuùc nhích. Boãng chaøng hít moät hôi daøi, chung röôïu ñaày
ôû tröôùc boãng bò chaøng huùt leân mieäng. “Öïc” moät caùi, chaøng nuoát röôïu xuoáng buïng roài.
Luïc Tieåu Phuïng nhaû hôi ra, caùi chung khoâng laäp töùc trôû veà choã cuõ.
Laõo baûn nöông hoûi :
-Ñaây laø caùch uoáng röôïu cuûa ñaïi thieáu gia, hay laø ñaïi thieáu gia laøm troø quæ thuaät ?
Luïc Tieåu Phuïng vaãn nhaém maét, khoâng môû mieäng, chæ ñöa tay leân lau caùi cheùn
khoâng ôû tröôùc ngöïc.
Laõo baûn nöông laïi roùt röôïu vaøo chung cho chaøng, nhöng muï khoâng nhòn ñöôïc hoûi:
Lục Tiểu Phụng - Hồi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 1 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 1 9 10 534