Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 18

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø -
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-191-
HOÀI THÖÙ MÖÔØI TAÙM
THÔ MÖÔØI SAÙU CHÖÕ AI ÑÖA TÔÙI
Hoa Maõn Laâu khoâng nhòn ñöôïc baät tieáng la thaát thanh:
-Phi Yeán ñaáy ö ?
Thanh aâm beân ngoaøi ñaùp laïo:
-Ñuùng roài. Chính tieän thieáp ñaây. Khoâng ngôø coâng töû coøn nhaän ñöôïc thanh aâm cuûa
tieän thieáp.
Moät ngöôøi nheï nhaøng ôû ngoaøi cöûa soå nhaûy vaøo. Coâ caát tieáng raàu raàu vöøa ra veû ghen
tuoâng vöøa ra chieàu cheá nhaïo noùi:
-Tieän thieáp töôûng coâng töû queân tieän thieáp roài.
Hoa Maõn Laâu ñöùng ngaån ngöôøi ra hoài laâu môùi ngaäp ngöøng hoûi:
-Sao coâ nöông … ñoät nhieân laïi tôùi ñaây ?
Thöôïng Quan Phi Yeán hoûi laïi:
-Phaûi chaêng coâng töû muoán noùi tieän thieáp khoâng neân ñeán nöõa ?
Hoa Maõn Laâu laéc ñaàu thôû daøi ñaùp:
-Taïi haï chæ nghó raèng coâ khoâng ñeán nöõa vì taïi haï töôûng coâ ñaõ …
Thöôïng Quan Phi Yeán ngaét lôøi:
-Coâng töû töôûng tieän thieáp cheát roài phaûi khoâng ?
Hoa Maõn Laâu khoâng bieát noùi sao.
Thöôïng Quan Phi Yeán laïi buoàn raàu thôû daøi noùi:
-Tieän thieáp cuõng muoán cheát nhö y, cheát trong loøng coâng töû.
Coâ töø töø tieán ñeán tröôùc maët Hoa Maõn Laâu noùi tieáp:
-Tieän thieáp ngoù thaáy hai vò … trong loøng tieän thieáp raát khoù chòu. Neáu y khoâng cheát
roài, coù leõ … tieän thieáp cuõng gieát y.
Hoa Maõn Laâu traàm maëc hoài laâu boãng leân tieáng:
-Moät hoâm taïi haï ñaõ nghe thaáy tieáng haùt cuûa coâ nöông.
Thöôïng Quan Phi Yeán traàm ngaâm hoûi:
-Phaûi chaêng ôû trong toøa mieáu sôn thaàn ñoå naùt ôû ngoaøi Vaïn Mai sôn trang ?
Hoa Maõn Laâu ñaùp:
-Phaûi roài.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 18 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 18 9 10 668