Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 19

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø -
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-202-
HOÀI THÖÙ MÖÔØI CHÍN
MÔÛ CUOÄC ÑIEÀU TRA ÑEÄ NHAÁT LAÂU
Hoaéc Thieân Thanh noùi:
-Caùi ñoù chöa haún laø laõo phoøng bò ngöôøi ngoaøi vaøo ñaùnh caép röôïu.
Luïc Tieåu Phuïng ñaûo caëp maét laáp loaùng hoûi:
-Chaúng leõ tieân sinh nhaän ra treân tieåu laâu coøn nhieàu chuyeän bí maät khaùc ?
Hoaéc Thieân Thanh cöôøi khaø khaø ñaùp:
-Con ngöôøi ta ai cuõng coù chuyeän bí maät chaúng nhieàu thì ít …
Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi:
-Nhöng chæ coù moät thöù ngöôøi chaân chính giöõ ñöôïc chuyeän bí maät cho khoûi tieát loä.
Hoaéc Thieân Thanh hoûi:
-Haïng ngöôøi naøo vaäy ?
Luïc Tieåu Phuïng ñaùp:
-Ngöôøi cheát.
Hoaéc Thieân Thanh laùo lieâng caëp maét noùi:
-Nhöng Hoaéc Höu khoâng phaûi laø ngöôøi cheát.
Luïc Tieåu Phuïng ñaùp:
-Laõo khoâng phaûi.
Treân theá gian caùi ñaùng sôï nhaát laø ngöôøi cheát.
Baát luaän moät ngöôøi luùc soáng myõ leä khaû aùi ñeán ñaâu maø cheát ñi laø laäp töùc bieán thaønh
moät vaät ñaùng sôï. Vì theá neân thi theå cuûa Thaïch Tuù Vaân ñöôïc truøm leân moät taám vaûi
traéng ñeå che ñi.
Treân baøn ñaët ngoïn coâ ñaêng. Hoa Maõn Laâu laëng leõ ngoài beân ñeøn khoâng nhuùc nhích.
Nguyeân gaõ ñaõ ñi roài quay trôû laïi.
Baát luaän Thaïch Tuù Vaân coøn soáng hay ñaõ cheát roài, gaõ ñeàu khoâng theå ñeå thò trô troïi
moät mình ôû nôi ñaây.
Chuû nhaân toøa tieåu ñieám ñaõ chuoàn ñi roài, chæ ñeå laïi ñaây moät ngoïn ñeøn, döôøng nhö y
queân maát ngöôøi ñui maét chaúng caàn coù ñeøn.
Boán beà yeân laëng nhö tôø tuyeät khoâng nghe moät tieáng ñoäng. Caû luùc Luïc Tieåu Phuïng
tôùi nôi, chaøng cuõng khoâng ñeå phaùt ra thanh aâm.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 19 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 19 9 10 196