Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 3

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø-Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn
Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
-43-
HOÀI THÖÙ BA
HOAÉC LAÕO ÑAÀU GIAØU NHAÁT THIEÂN HAÏ
Hoaéc laõo ñaàu ñaùp:
-Khoâng phaûi.
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Neáu laõo gia ôû vaøo ñòa vò taïi haï maø gaëp vieäc naøy thì maø theá naøo?
Hoaéc laõo ñaàu ñaùp:
-Ta cuõng chaïy laïc loõng, khoâng chöøng coøn chaïy nhanh vaø troái cheát hôn ñaïi thieáu gia.
Luïc Tieåu Phuïng thôû phaøo moät caùi mæm cöôøi noùi:
-Tuy laõo gia ñaõ giaø nua nhöng khoâng phaûi laø moät ngöôøi hoà ñoà.
Hoaéc laõo ñaàu noùi:
-Ñaïi thieáu gia laø moät teân tieåu hoà ñoà.
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Taïi haï laø tieåu hoà ñoà ö?
Hoaéc laõo ñaàu hoûi laïi:
-Con ngöôøi nhö thieáu nöõ ñoù maø ñaõ quyø xuoáng thænh caàu taát laø vieäc ngöôøi khaùc
khoâng giaûn quyeát ñöôïc, coù ñuùng theá khoâng?
Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñoàng yù.
Hoaéc laõo ñaàu hoûi:
-Baây giôø y ñaõ tìm thaáy ñaïi thieáu gia thì lieäu ñaïi thieáu gia troán ñöôïc chaêng?
Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi:
-Laõo gia cho laø naøng coøn kieám taïi haï nöõa sao?
Hoaéc laõo ñaàu ñaùp:
-Khoâng chöøng baây giôø y ñaõ kieám thaáy ñaïi thieáu gia roài.
Luïc Tieåu Phuïng cöôøi heà heà hoûi:
-Baûn laõnh thì taïi haï khoâng coù nhöng chaïy troán thì taïi haï leï laém.
Hoaéc laõo ñaàu hoûi:
-Ñaõ leï ñeán trình ñoä khoâng ai ñuoåi kòp chöa?
Luïc Tieåu Phuïng ñaùp:
-Ngöôøi ñuoåi kòp taïi haï töôûng chöøng khoâng coù maáy.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 3 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 3 9 10 587