Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 4

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø-Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn
Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
-55-
HOÀI THÖÙ TÖ
KIM BAÈNG VÖÔNG THUAÄT CHUYEÄN
PHIEÂU LÖU
Luïc Tieåu Phuïng nghe coâ noùi khoâng khoûi söûng soát. Chaøng nhìn coâ beù töø ñaàu ñeán goùt
chaân roài laïi töø goùt chaân leân ñeán ñaàu. Chaøng ngaém nghía hoài laâu vaãn khoâng nhaän ñònh
noåi coâ beù naøy laø moät thieáu nöõ hai möôi tuoåi. Chaøng coi ñi coi laïi cuõng chæ nhaän thaáy
coâ chöa ñeán möôøi hai tuoåi.
Coâ beù cöôøi maùt noùi tieáp:
-Thieáu gì ngöôøi trôøi sinh ra khoâng cao lôùn. Moät laõo giaø saùu, baûy chuïc tuoåi thaáp hôn
tieåu nöõ ñeán phaân nöûa töôùng coâng cuõng ñaõ thaáy qua.
Luïc Tieåu Phuïng tuy khoâng tin coâ nhöng chaúng theå khoâng thöøa nhaän treân ñôøi quaû coù
nhö vaäy.
Coâ beù laïi noùi:
-Ñieàu thöù hai laø coâng töû neân hieåu roõ Hoa Maõn Laâu khoâng gioáng nhö coâng töû.
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Y thoâng minh hôn taïi haï hay sao?
Coâ beù ñaùp:
-Khoâng haún theá. Nhöng y laø ngöôøi toát.
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Taïi haï khoâng phaûi ngöôøi toát hay sao?
Coâ beù ñaùp:
-Vì coâng töû chaúng phaûi ngöoøi toát neân khoù maø maéc baãy keû khaùc moät caùch deã daøng.
Coøn Hoa Maõn Laâu ñoái vôùi ai cuõng tín nhieäm. Muoán y maéc baãy deã daøng hôn nhieàu.
Luïc Tieåu Phuïng laïi ngaém nghía coâ töø treân xuoáng döôùi roài ñoät nhieân hoûi:
-Coâ nöông ñaõ hai chuïc tuoåi thaät ö?
Coâ beù ñaùp:
-Coøn moät thaùng nöõa laø ñuû hai möôi.
Luïc Tieåu Phuïng vöøa cöôøi vöøa noùi:
-Ngöôøi hai möôi tuoåi caàn phaûi hieåu con ngöôøi toài baïi nhö taïi haï chaúng khi naøo lieàu
mang cho baïn höõu, baát cöù laø loaïi baïn höõu naøo cuõng vaäy.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 4 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 4 9 10 454