Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 9

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-116-
HOÀI THÖÙ CHÍN
ÑOÄC MOÂN AÙM KHÍ PHI PHUÏNG CHAÂM
Thieáu nöõ thaàn bí maát tích naøy sao laïi xuaát hieän ñoät ngoät ôû ñaây ? Taïi sao moät mình
naøng aån laùnh choán hoang sôn vaø giöõa luùc ñeâm khuya haùt khuùc theâ löông ai oaùn ?
Naøng haùt ñeå ai nghe ?
Chaúng leõ thaân theá naøng coâ ñôn, phieâu baït nhö baøi ca ñang töï tình veà soá phaän ñau
khoå vaø baát haïnh tröôùc tình nhaân.
Luïc Tieåu Phuïng khoâng hoûi nöõa, vì luùc naøy trong boùng toái ñoät nhieân xuaát hieän moät
chaám ñeøn löûa.
Tieáng ca ôû choã coù chaám ñeøn voïng laïi.
Hoa Maõn Laâu chuyeån ñoäng thaân hình ñi veà phía ñoù. Tuy gaõ khoâng nhìn thaáy aùnh
saùng cuûa ngoïn ñeøn coâ ñoäc maø chaïy nhö bay raát ñuùng phöông höôùng chaúng sai traät chuùt
naøo.
Moãi luùc moät tôùi gaàn ngoïn ñeøn, Luïc Tieåu Phuïng ñaõ nhaän ra ñaây laø moät toøa mieáu
nhoû, nhöng chöa hieåu trong mieáu thôø sôn thaàn hay thoå ñòa ?
Giöõa luùc aáy, tieáng ca ñoät nhieân döøng laïi. Khoaûng trôøi ñaát bieán yeân laëng nhö tôø.
Luïc Tieåu Phuïng ngöôùc maét nhìn Hoa Maõn Laâu, khoâng nhòn ñöôïc hoûi:
-Neáu ñuùng y haùt cho huynh ñaøi nghe thì taát khoâng boû ñi.
Nhöng naøng ñaõ ñi roài. Döôùi aùnh ñeøn saùng trong mieáu sôn thaàn aâm u laïnh leõo khoâng
thaáy ngöôøi naøo.
Töôïng sôn thaàn maët ñen cöôõi con maõnh hoå, tay caàm cöông tieân, döôùi aùnh ñeøn aûm
ñaïm phaûng phaát nhö vung roi tröøng trò keû gian taëc treân ñôøi, vì ngöôøi thieän löông maø
oâm moái baát bình.
Treân thaàn aùn ñaõ troùc sôn coù moät caùi chaäu ñoàng cuõ kyõ, söùt meû. Trong chaäu ñöïng ñaày
nöôùc trong. Treân maët nöôùc noåi phaäp phôø maáy sôïi tô ñen.
Hoa Maõn Laâu hoûi:
-Coâng töû ñang coi caùi gì vaäy ?
Luïc Tieåu Phuïng ñaùp:
-Trong chaäu nöôùc ñaët treân aùn coù maáy sôïi toùc.
Hoa Maõn Laâu hoûi:
Lục Tiểu Phụng - Hồi 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 9 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 9 9 10 765