Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 12

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-250-
Håi thø m!êi hai
ChiÕc r!¬ng da ®en
!u H!¬ng ®¸p:
- H¾n ®¸nh gi¸ ThiÕt Hoa qu¸ thÊp! H¾n cho r»ng TiÓu say
råi bÊt tri nh©n sù, nªn ®Þnh t×m ®Õn TiÓu hÇu ra tay. H¾n kh«ng hiÓu næi
ng!êi uèng r!îu bõng tØnh mau h¬n ng!êi kh«ng uèng trõ ra khi kh«ng cßn tØnh
næi. Mµ TiÓu Hå lµm g× say chÕt ®i ®!îc.
Tr!¬ng Tam gËt ®Çu:
- Ph¶i! Th!êng th× ai say mau, tØnh còng mau.
L!u H!¬ng tiÕp:
- ThÊt b¹i lÇn ®Çu, h¾n do lèi mËt tho¸t ®i nh!ng TiÓu nhËn diÖn, tuy
h¾n ch!a ®o¸n ®Þnh ®!îc bän ta ph¸t hiÖn gi¶ chÕt cña h¾n hay kh«ng, mÉu
ng!êi cña h¾n kh«ng thÓ m¹o hiÓm do ®ã h¾n ph¶i ¸p dông kÕ s¸ch cuèi cïng.
Anh V¹n Lý thë dµi:
- §óng vËy! MÉu ng!êi ®ã bÊt lµm viÖc còng l!u l¹i mét vµi lèi tho¸t.
Gi¶ chÕt kh«ng xong, h¾n dïng ®Õn biÖn ph¸p thø hai.
L!u H!¬ng tiÕp:
- T!ëng tÊt h¾n ® th!¬ng l!îng kü víi C©u Tr!êng. C©u Tr!êng
nhiÖm vô dô dÉn chóng ta tr¸nh xa xa c¸c dy phßng, nh©n c¬ héi ®ã h¾n tho¸t ®i.
B¹ch LiÖp hái:
- BiÓn réng mªnh m«ng h¾n trèn ®i ®©u chø?
L!u H!¬ng gi¶i thÝch:
- Trªn s©n thuyÒn mét chiÕc xuång cøu cÊp. Lóc t¹i lªn ®ã th× chiÕc
xuång kh«ng cßn t¹i chç n÷a.
B¹ch LiÖp cau mµy:
- Xuång cøu cÊp ®ã ®i ®!¬c bao xa ®©u? ChØ cÇn mét l!în sãng võa th«i,
kh«ng lín l¾m, xuång còng lËt óp, nÕu kh«ng ch×m.
Anh V¹n Lý thë ra:
L
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 12 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 12 9 10 383