Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 17

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-316-
Håi thø m!êi bÈy
Ng!êi c¸
!u H!¬ng nhÕch nô c!êi khæ ®¸p:
- H¬i thë døt tim cßn ®Ëp! C¸i t×nh huèng ®ã b×nh sanh t¹i
ch!a tõng thÊy!
Anh V¹n Lý trÇm ng©m mét chót:
- Cã thÓ... nh÷ng c« n!¬ng ®ã cè ý tù ®×nh h« hÊp.
Nguyªn Tïy V©n bu«ng giäng nh¹t:
- Tùa kh«ng cÇn lµm c¸i viÖc ®ã. Huèng chi ch!a ®ñ néi lùc lµm c¸i
viÖc ®ã, nÕu thËt muèn lµm. Bëi ®×nh chØ hÊp tïy ý kh«ng thÓ kÐo dµi
l©u! Mµ hä th× ng!ng thë còng l©u l¾m råi.
Anh V¹n Lý cau mµy:
- T×m kh«ng ra nguyªn do t×nh tr¹ng th× lµm sao cøu ng!êi ®!îc.
Nguyªn Tïy V©n thèt:
- Cã thÓ cã mét ng!êi cøu ®!îc hä.
Hå ThiÕt Hoa véi hái:
- Ng!êi ®ã ë ®©u?
Nguyªn Tïy V©n ®¸p:
- ë t¹i thuyÒn nÇy!
Hå ThiÕt Hoa tiÕp hái gÊp h¬n:
- Ng!¬i ®ã lµ ai?
Nguyªn Tïy V©n ®¸p lu«n:
- Lam Th¸i phu nh©n!
Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. L©u l¾m, y lÈm nhÈm:
- Kh«ng râ Lam Th¸i phu nh©n lµ ai?
L
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 17 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 17 9 10 398