Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 3

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-60-
Håi thø ba
Suy diÔn sù t×nh
nh¾m m¾t, l¾c ®Çu, thèt:
- Tay gÊu còng ngon, n!íng còng ngon, song gÆp n!íng do
Tr!¬ng Tam n!íng, ta s½n sµng bá tay gÊu mµ ¨n c¸!
Tr!¬ng Tam c!êi lín:
- Ta kh«ng ngê ng!¬i cã häc vÊn!
Hå ThiÕt Hoa ®iÒm nhiªn:
- Häc vÊn g×, ta dèt hÕt, chØ cã c¸i häc vÊn ¨n, lµ ta d¸m tù hµo lµ uyªn b¸c!
m«n ¨n, ta lµ tay th«ng th¸i ®Êy nhÐ!
Bçng y më m¾t ra, trîn trõng, råi g»n giäng tiÕp:
- C¸c cho r»ng ®ªm nay chóng ta sÏ ¨n ngon? Nh÷ng thøc ¨n trong bµn
tiÖc ®ªm nay, nÕu kh«ng cã ®éc, th× thËt lµ mét sù l¹! L¹ nhÊt trªn ®êi nµy!
L!u H!¬ng vôt kªu lªn:
- Sao trong hò giÊm cã con nÝt? Ch¼ng lÏ ng!¬i muèn ®éc cho ta chÕt? Lµm
g× cã con nÝt bÊt ngê nh! vËy?
ThiÕt Hoa toan hái, L!u H!¬ng véi kho¸t tay, b¶o y c©m miÖng, råi chµng
cÇm hò giÊm ®Õn mÐp thuyÒn, trót xuèng s«ng.
Kh«ng ai biÕt chµng lµm c¸i g× l¹ vËy?
Hå ThiÕt Hoa thÇm nghÜ:
- H¾n sanh c¸i tËt chi n÷a ®ã?
Y kh«ng kÞp bu«ng c©u chÕ nh¹o, hiÖn t!îng trªn mÆt n!íc hÊp dÉn y hoµn
toµn, ®«i m¾t më to, ch¨m chó nh×n xuèng mÆt s«ng.
GiÊm déi xuèng n!íc, n!íc sñi bät, bät tan ra thµnh ngµn hoa, næi bät tan ra
råi mét èng ®ång hiÖn lÒnh bÒnh trªn mÆt n!íc. èng dµi ®é ba th!íc, máng dÝnh,
pha víi chÊt g×, biÕn mµu b¹c, l¹i nhÑ nªn næi lê ®ê.
Hå ThiÕt Hoa tØnh ngé, hái:
Y
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 3 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 3 9 10 285