Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 9

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-184-
Håi thø chÝn
Ai lµ hung thñ
øc ®å h×nh mét con d¬i. Chung quanh con d¬i nh÷ng ®!êng ngo»n
ngÌo, cã v« sè ®iÓm ®en lín nhá bÊt ®ång, n¬i bªn trªn gãc t¶ cã mét vßng
trßn chiÕu lÊp l¸nh.
L!u H!¬ng thèt:
- Nh÷ng ®!êng ngo»n ngÌo nµy ph¶ng phÊt t!îng tr!ng cho n!íc.
Tr!¬ng Tam gËt ®Çu:
- Cã lý!
L!u H!¬ng tiÕp:
- Vßng trßn t!îng tr!ng cho th¸i d!¬ng!
Tr!¬ng Tam gËt ®Çu:
- Ch¾c vËy!
Hå ThiÕt Hoa hái:
- Cßn mÊy ®iÓm ®en to nhá ®ã?
L!u H!¬ng ®¸p:
- Cã lÏ lµ nh÷ng tiªu th¹ch trong n!íc!
Hå ThiÕt Hoa thèt:
- D!íi th¸i d!¬ng, trong n!íc ch¶y, gi÷a vïng tiªu th¹ch con d¬i. c¸i ý
tø g× chø? ThËt lµm ng!êi ta n¸t ãc d¸m chÕt ®i ®!îc!
L!u H!¬ng trÇm giäng:
- nhiªn bªn trong ph¶i ý nghÜa s©u xa nhiªn ph¶i mét mËt
to t¸t! Chø nÕu kh«ng th× V©n Tïng Long tr!íc khi chÕt trao l¹i cho ta lµm chi?
Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng:
- Sao y kh«ng nãi ph¾t cho råi! L¹i lµm chi c¸i trß häa ®å nh! thÕ nµy?
L!u H!¬ng ®¸p:
B
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 9 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 9 9 10 479