Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 12

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
181
181
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
M
M
ö
ö
ô
ô
ø
ø
i
i
H
H
a
a
i
i
Ñ
Ñ
O
O
À
À
N
N
G
G
M
M
E
E
Ä
Ä
N
N
H
H
T
T
Ö
Ö
Ô
Ô
N
N
G
G
L
L
I
I
E
E
Â
Â
N
N
oät thieáu nöõ baän hoàng y, tay maân meâ moät con böôùm ngoài treân moûm ñaù
beâ bôø soâng doác ñöùng nhìn xuoáng doøng nöôùc saâu hun huùt döôùi chaân vôùi aùnh maét thaãn
thôø.
Thieáu nöõ ñoù laø Tieåu Ñieäp.
Thöïc ra naøng khoâng coøn laø thieáu nöõ nöõa maø ñaõ laø thieáu phuï vôùi moät haøi töû
chöa tôùi naêm tuoåi.
Naêm naêm tröôùc, khi môùi möôøi saùu tuoåi, Tieåu Ñieäp bò moät nam nhaân löøa doái,
ñeå laïi cho naøng moät caùi thai roài boû ñi maát huùt.
Chöøng aáy naêm naøng soáng trong tuûi hoå, thuø haän vaø khoán khoå, xa laùnh moïi
ngöôøi.
Nhieàu khi naøng muoán baát chaáp taát caû, keå caû ñöùa haøi nhi oan nghieät cuûa mình
ñeå chaám döùt cuoäc soáng tuûi hoå.
Thöïc tình sau khi sinh haøi töû, naøng ñaõ nhieàu laàn ñònh vöùt boû noù ñi nhö muoán
giuõ boû quaù khöù toäi loãi vaø ngöôøi tình phuï baïc, nhöng roài naøng laïi khoâng nôõ boû haøi nhi
baát haïnh ñoù.
Coù phaûi luùc naøy naøng laïi coù yù ñònh quyeân sinh?
Tieåu Ñieäp maân meâ con böôùm treân tay. Naøng cuõng xinh töôi nhö vaäy, vaø coù leõ
cuoäc ñôøi cuûa nöõ nhaân cuõng ngaén nguûi nhö con böôùm kia chaêng?
Ñoät nhieân sau löng naøng coù tieáng ñoäng.
Tieåu Ñieäp quay laïi vaø nhaän ra ngöôøi ñang ñeán laø thieáu nieân maø mình ñaõ gaëp
trong röøng caùch ñaây maáy thaùng.
Laàn aáy Maïnh Tinh Hoàn heát söùc tuyeät voïng.
Chôït Tieåu Ñieäp nhôù caâu mình ñaõ hoûi:
Anh muoán cheát ö? Nhöng haõy nghó laïi xem mình ñaõ töøng soáng hay chöa?
Caâu hoûi ñoù ñaõ cöùu Maïnh Tinh Hoàn thoaùt khoûi döï ñònh bi ñaùt nhaát.
Luùc naøy, döôùi aùnh traêng, Tieåu Ñieäp nhaän thaáy aùnh maét ñoái phöông khoâng coøn
tuyeät voïng nhö laàn tröôùc nöõa maø saùng leân laáp laùnh.
Khoâng hieåu sao chæ moät laàn gaëp ngaén nguûi maø naøng laïi nhôù laâu ñeán theá.
Trong aùnh maét, hình nhö ñoái phöông cuõng chöa queân mình.
Tieåu Ñieäp töø töø ñöùng leân.
Maïnh Tinh Hoàn cöôøi hoûi:
M
M
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 12 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 12 9 10 84