Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 15

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
244
244
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
M
M
ö
ö
ô
ô
ø
ø
i
i
L
L
a
a
ê
ê
m
m
B
B
A
A
Ï
Ï
N
N
T
T
H
H
U
U
Ø
Ø
Ñ
Ñ
O
O
Å
Å
I
I
V
V
Ò
Ò
aõo Baù ñang ñöùng tröôùc maët Dieäp Töôøng, toaøn thaân run leân.
Nhöng cuoái cuøng oâng cuõng dìm ñöôïc côn thònh noä, buoâng Dieäp Töôøng ra noùi:
Thoâi ñöôïc! Baây giôø ngöôi noùi ñi. Haøi töû ñoù coù ñuùng laø con cuûa ngöôi
khoâng?
Dieäp Töôøng ñaùp:
Khoâng phaûi!
Haén thôû daøi moät tieáng, noùi tieáp:
Nhöng toâi thaø phaûi chòu ñöïng taát caû ñeå laøm phuï thaân cuûa haøi töû ñoù.
Laõo Baù nghieán raêng rít leân:
Ñoà suùc sinh! Ngöôi daùm...
Dieäp Töôøng bình tónh ngaét lôøi:
Vì sao oâng caêm haän haøi töû ñoù nhö vaäy? Haøi töû ñoù coù toäi tình gì chöù? Noù ñaõ
khoâng coù cha, nhö vaäy ñaõ ñaùng thöông laém roài, oâng laø oâng ngoaïi noù, leõ ra neân
thöông noù ñeå cuøng Tieåu Ñieäp san seû bôùt noãi ñau môùi phaûi...
Laõo Baù heùt leân:
Ai laø oâng ngoaïi noù?
Dieäp Töôøng khoâng chuùt sôï haõi, cöùng raén traû lôøi:
Chính oâng!
Gioïng haén cuõng trôû neân gay gaét hôn:
OÂng khoâng muoán thöøa nhaän cuõng khoâng ñöôïc! Bôûi vì trong cô theå noù coù
maùu thòt cuûa oâng...
Haén chöa kòp noùi heát thì Laõo Baù ñaõ boå tôùi giang thaúng caùnh taùt thaúng vaøo
maët.
Dieäp Töôøng khoâng traùnh, vaø duø coù muoán traùnh cuõng khoâng ñöôïc, bôûi vì caùi
taùt cuûa Laõo Baù nhanh nhö chôùp.
Dieäp Töôøng coøn chöa kòp troâng thaáy gì thì maét ñaõ toái saàm laïi, ñaàu oùc quay
cuoàng.
Haén khoâng ngaát ñi, vì ngay sau ñoù bò cuù ñaám thöù hai giaùng vaøo tieåu phuùc.
Côn ñau naøy laøm cho Dieäp Töôøng tænh laïi, löng gaäp xuoáng, tay oâm laáy buïng
döôùi ngaõ xuoáng quaèn quaïi, maùu töôi laãn nöôùc boït traøo ra mieäng.
L
L
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 15 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 15 9 10 401