Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 17

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
282
282
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
M
M
ö
ö
ô
ô
ø
ø
i
i
B
B
a
a
û
û
y
y
B
B
A
A
É
É
T
T
Ñ
Ñ
A
A
À
À
U
U
H
H
A
A
Ø
Ø
N
N
H
H
Ñ
Ñ
O
O
Ä
Ä
N
N
G
G
ieån.
Soùng voã nheï vaøo bôø caùt nghe thaät eâm dòu, aùnh naéng chieàu chieáu treân maët
bieån troâng thaät myõ leä voâ cuøng.
Ñöùa beù chaïy doïc bôø caùt ñeå laïi haøng veát chaân nhoû xíu.
Tieåu Ñieäp cuõng ñeå chaân traàn xaén quaàn ñeán taän ñaàu goái ñeå loä laøn da traéng mòn
ñeïp meâ hoàn.
Naøng trìu meán nhìn con noùi:
Moät naêm qua noù thaät choùng lôùn vaø khoûe maïnh haún ra. Khí haäu vuøng bieån
thaät kyø dieäu.
Maïnh Tinh Hoàn cöôøi tieáp lôøi:
Phaûi, nhaát laø nhìn boä ngöïc cuûa noù, raén chaéc vaø vaïm vôõ, nhaát ñònh sau naøy
seõ laø moät haùn töû cöôøng traùng.
Caû Tieåu Ñieäp laãn Maïnh Tinh Hoàn khoâng coøn chuùt daáu veát gì cuûa söï chaùn
chöôøng vaø tuyeät voïng tröôùc ñaây maø troâng ñaày söùc soáng vaø haïnh phuùc.
Naøng chôït caàm laáy tay chaøng noùi:
Moät naêm qua thieáp vaø haøi töû raát vui, chæ laø nhieàu khi vaãn coøn lo nghó...
Maïnh Tinh Hoàn hoûi:
Lo chuyeän gì vaäy?
Thieáp lo raèng chaøng seõ hoái haän.
Hoái haän ö? Ta vì sao phaûi hoái haän chöù?
Tieåu Ñieäp noùi:
Chaøng laø nam nhaân neân coù raát nhieàu vieäc caàn phaûi laøm. Cuoäc soáng ôû ñaây
tuy thanh bình eâm ñeïp nhöng laïi quaù ñôn ñieäu. Thieáp bieát caùi ñoù khoâng hôïp tính
chaøng.
Maïnh Tinh Hoàn dòu daøng noùi:
Ngaøy tröôùc ta vaãn mong moûi ñöôïc nhö theá naøy vì chöa bao giôø coù ñöôïc
cuoäc soáng haïnh phuùc eâm ñeàm nhö theá. Moät ngöôøi ñaõ ñaït ñöôïc öôùc mong cuûa mình
thì coøn gì hôn nöõa.
Hai ngöôøi naém chaët tay nhau, loøng ñaày sung söôùng.
Moät luùc, Maïnh Tinh Hoàn chôït noùi:
B
B
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 17 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 17 9 10 466