Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 19

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
310
310
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
M
M
ö
ö
ô
ô
ø
ø
i
i
C
C
h
h
í
í
n
n
T
T
H
H
O
O
Û
Û
C
C
H
H
E
E
Á
Á
T
T
G
G
I
I
E
E
Á
Á
T
T
C
C
H
H
O
O
Ù
Ù
uïc Höông Xuyeân chôït coù caûm nghó mình chæ nhö caây taàm göûi soáng nhôø
treân moät thaân caây lôùn, duø coù lôùn ñeán ñaâu, tröôûng thaønh theá naøo thì roát cuoäc vaãn
soáng nhôø vaøo moät sinh vaät khaùc, hoaøn toaøn khoâng ñuû söùc töï nuoâi soáng mình.
Laõo Baù chính laø thaân caây coå thuï ñaõ nuoâi soáng haén, vaø haén töï thaáy mình ñeán
luùc naøy vaãn chöa theå thoaùt ly ra khoûi söï aûnh höôûng cuûa oâng.
Baây giôø Luïc Höông Xuyeân ñaõ coù theå khaúng ñònh treân taám phaûn khoâng coù cô
quan maø cô quan naèm ngaàm döôùi ñaát.
Coù ngöôøi luaân phieân tuùc tröïc beân döôùi maät ñaïo, nhaän ñöôïc tin töùc cuûa Laõo Baù
laäp töùc phaùt ñoäng cô quan, taám phaûn maø Laõo Baù ñang naèm laäp töùc thuït xuoáng ôû
giöõa ñuùng vaøo maät ñaïo, ôû ñoù ñaõ coù thuyeàn chôø saün ñöa ñi.
Luïc Höông Xuyeân hieåu raèng luùc naøy khoâng ai coù theå ñuoåi kòp chieác thuyeàn
kia ñöôïc.
Moïi vieäc Laõo Baù ñaõ tính thì nhaát ñònh phaûi laø toái öu, chieác thuyeàn toát nhaát vaø
phu thuyeàn gioûi nhaát.
Cho duø coù khaû naêng ñuoåi kòp chaêng nöõa thì cuõng chaúng daïi gì maø chui ñaàu
xuoáng nôi nguy hieåm maø mình hoaøn toaøn khoâng bieát chuùt gì.
Luïc Höông Xuyeân thôû daøi, quay laïi ñaët caây ñeøn xuoáng baøn roài chaäm raõi böôùc
ra khoûi maät thaát.
Beân ngoaøi ñaõ laø tieåu saûnh rieâng cuûa Laõo Baù duøng ñeå tieáp caùc baèng höõu.
Vuõ Laõo Ñao thöôøng ñöôïc tieáp ôû ñaây, vaø trong leã möøng sinh nhaät naêm tröôùc caû
Haøn Ñöôøng cuõng ñöôïc tieáp rieâng trong tieåu saûnh naøy.
Coøn Luïc Höông Xuyeân, Luïc Maõn Thieân vaø Toân Kieám thì chaúng nhöõng
thöôøng ñeán maø coøn ñöôïc ra vaøo töï do.
Luïc Höông Xuyeân khoùa chaët tieàn saûnh laïi roài boû ñi. Haén khoâng muoán coù ai
laïi tôùi ñaây nöõa.
Vieäc vöøa phaùt sinh ôû ñaây toát nhaát laø ñöøng ñeå baát cöù ngöôøi naøo bieát.
Chöa khuya laém, nhöng Hoa Vieân ñaõ raát tónh mòch, chæ coù tieáng coân truøng raû
rích, ngoaøi ra khoâng nghe thaáy baát kyø aâm thanh naøo khaùc.
Luïc Höông Xuyeân döøng laïi giöõa Cuùc Hoa Vieân nôi Laõo Baù thöôøng ñi daïo thôû
saâu vaøo maáy hôi. Höông hoa thôm ngaùt laøm cho haén thaáy loøng mình dòu laïi ñoâi
chuùt, ñoàng thôøi trí oùc cuõng tænh taùo theâm nhieàu.
Baây giôø haén chæ hy voïng vaøo moät ñieàu.
L
L
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 19 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 19 9 10 783