Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 21

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
337
337
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
H
H
a
a
i
i
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
M
M
o
o
á
á
t
t
H
H
A
A
Ø
Ø
N
N
H
H
T
T
R
R
Ì
Ì
N
N
H
H
G
G
I
I
A
A
N
N
K
K
H
H
O
O
Å
Å
aïnh Tinh Hoàn nguû raát ngon giaác.
Tuy khaùch ñieám khoâng sang troïng gì, caên phoøng troï cuõng chaät heïp vaø thieáu
tieän nghi nhöng chaøng vöøa aên moät böõa toái khaù ngon vaø ñang naèm treân chieác giöôøng
coù chaên neäm.
Ñieàu chuû yeáu laø chaøng ñeán khaùch ñieám naøy moät caùch bí maät, tin chaéc raèng
khoâng bò ai phaùt hieän.
Maïnh Tinh Hoàn khi naøo haønh söï cuõng theá, bôûi thaän troïng neân khoâng caàn lo
laéng nöõa.
Thaät tình luùc môùi ñaët löng leân giöôøng, chaøng cuõng thao thöùc hoài laâu.
Tröôùc luùc leân ñöôøng, Tieåu Ñieäp ñaõ doàn heát tieàn nong daønh duïm ñöôïc suoát
moät naêm qua ñöa cho Maïnh Tinh Hoàn, nhöng sau ñoù chaøng bí maät ñeå laïi hôn nöûa.
Maëc duø soá tieàn khoâng nhieàu, nhöng cuõng giuùp hai meï con soáng taèn tieän ñöôïc
vaøi thaùng.
Maëc duø ñaõ höùa vôùi Tieåu Ñieäp vaø töï theà vôùi mình raèng nhaát ñònh seõ trôû veà,
nhöng bieát coù trôû veà ñöôïc hay khoâng?
Naèm treân giöôøng ñöa maét nhìn ra cöûa soå, chaøng thaáy nhôù vaø thöông meï con
Tieåu Ñieäp ñeán quaën loøng. Chaøng hy voïng nhìn thaáy moät veät sao baêng.
Chöøng nöûa ñeâm, Maïnh Tinh Hoàn môùi nguû thieáp ñi.
Chaøng thöùc daäy ngay khi nghe tieáng cöûa soå phía ñoái dieän heù môû.
Trôøi ñaõ saùng baïch.
Tieáng ngöôøi ngoaøi cöûa soå hoûi vaøo:
Ta coù theå vaøo ñöôïc khoâng?
Nhaän ra thanh aâm ñoù, Maïnh Tinh Hoàn thaáy ngöôøi mình nhö cöùng ñôø laïi.
Tuy vaäy chaøng vaãn coá traán tónh, traû lôøi:
Xin cöù vaøo!
Cao laõo ñaïi hieän ra treân ngöôõng cöûa vôùi nuï cöôøi thaân thieát ngoït ngaøo.
Luùc naøo gaëp Maïnh Tinh Hoàn, thò cuõng coù aùnh maét vaø nuï cöôøi khaû aùi thaân
thieát nhö theá.
o O o
M
M
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 21 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 21 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 21 9 10 426